Lagstiftning och regelverk

EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (direktiv 2010/63/EU) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:SV:PDF

Djurskyddslagen:
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm

Djursskyddsförordningen:
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.htm

Jordbruksverkets föreskrift (L150) föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1db4a41151345a81a288687/1448360640864/2015-038.pdf