Om oss

Centrala djurförsöksetiska nämnden är en myndighet med två uppdrag: att pröva överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och att utföra utvärderingar i efterhand av djurförsök.

Överklagande av beslut i regionala djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök får inte utföras utan godkännande av en regional djurförsöksetisk nämnd. Nämndens beslut kan överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnden i de fall de går den sökande emot. Läs mer om etisk prövning av djurförsök här:

Utvärdering i efterhand

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utvärdera vissa djurförsök i efterhand. Kravet på utvärdering i efterhand gäller alla försök av högsta svårhetsgrad (dvs med störst risk för lidande för djuren), försök på primates samt andra försök när de regionala nämnderna beslutar om att utvärdering i efterhand ska ske. Kravet på utvärdering i efterhand infördes 2013 och utvärderingarna ska ske när försöken avslutas, eller vid ett tidigare tillfälle om den djurförsöksetiska nämnden har beslutat så. De regionala djurförsöksetiska nämnderna kan godkänna djurförsök för en tidsperiod på upp till 5 år.