CDFN logotyp, länk till startsidan.

Lagstiftning och regelverk

Som överklagande instans för etiska godkännanden av djurförsök är svensk och internationell djurskyddslagstiftning en central del av CDFN:s arbete. CDFN:s sammansättning, uppdrag och arbetssätt är alla reglerade av lagstiftningen. På samma sätt ska alla CDFN:s beslut vara juridiskt och vetenskapligt grundade.

CDFN:s uppdrag är en del av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål som beskriver att varje medlemsstat ska säkerställa att utvärderingar i efterhand ska utföras av en behörig myndighet. Direktivet specificerar också att utvärderingen i efterhand ska utföras på alla försök som använder sig av icke-mänskliga primater samt djurförsök som beräknas innebära ett stort lidande för djuren, så kallad ”avsevärd svårhetsgrad”.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU Länk till annan webbplats.

Djurskyddslagen fastslår den Centrala djurförsöksetiska nämnden som den behöriga myndigheten i enlighet med EU:s direktiv och beskriver CDFN:s uppdrag:

  • Att pröva överklaganden av beslut fattade av en regional djurförsöksetisk nämnd
  • Utföra utvärderingar i efterhand

Djurskyddslagen beskriver också en av de viktigaste principerna inom djurskyddsområdet: djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

Djurskyddslag (2018:1192) Länk till annan webbplats.

Djurskyddsförordningen reglerar ett antal punkter rörande CDFN:s verksamhet. Förordningen beskriver bland annat CDFN:s skyldighet till offentlig publicering och rapportering men också placeringen av CDFN:s kansli.

Djurskyddsförordning (2019:66) Länk till annan webbplats.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, saknr L150, beskriver att utöver försök som använt sig av en icke-mänskliga primater och/eller försök av en avsevärd svårhet kan en regional djurförsöksetisk nämnd av annan anledning fatta beslut om utvärdering i efterhand. I fall där ett sådant beslut fattas ska den regionala nämnden tydligt specificera och motivera vilka delar av försöket som ska utvärderas.

Utöver detta är L150, med sin artspecifika reglering, ett avgörande referensmaterial i CDFN:s beslutsfattande i ärenden om överklagan.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (saknr L150) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.