CDFN logotyp, länk till startsidan.

Övrig verksamhet

Utöver de lagstadgade uppgraden begriver CDFN också ett antal kompletterande uppdrag i sin dagliga verksamhet. Denna verksamhet inkluderar bland annat verksamhetsutvecklande projekt, utbildning inom försöksdjursområdet och svar på remisser från andra statliga myndigheter.

Datasammanställning av Utvärderingar i efterhand och Överklaganden

Syftet med denna studie är att jämföra och utvärdera resultat från utvärderingar i efterhand och utfallen av överklaganden. Målet är att öka insikten i CDFN:s verksamhet samt utveckla och bedöma försök med avsevärd svårhetsgrad. Förhoppningen är att resultatet ska kunna användas för att värdera hur den prospektiva bedömningen av svårhetsgrad utförs hos de regionala djurförsöksetiska nämnderna och försöksledarna.

Projektrapport Pdf, 917.3 kB.

Som en del i arbetet med att öka transparensen inom CDFN:s verksamhet är representanter för CDFN återkommande gästföreläsare konferenser, seminarier och symposium över hela Sverige inom försöksdjursområdet. Vår målsättning med initiativet är att öka insikten i CDFN:s verksamhet och samtidigt sprida de lärdomar som kan dras från våra utvärderingar i efterhand.

Intressenter som efterfrågat CDFN:s närvaro vid seminarier är bland annat Vetenskapsrådet, Sveriges lokala djurskyddsorgan, Sveriges 3R-center och RSPCA/Karolinska Institutet ”Focus on severe suffering”.

Sveriges 3R-centers hemsida Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats.

I egenskap av statlig myndighet kan CDFN vid tillfällen ombes att lämna ett skriftligt yttrande rörande uppdateringar av regelverk gjorda av andra statliga myndigheter, så kallade remissyttranden. Exempel på myndigheter som tillskrivit CDFN om remissyttranden är Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket och Riksarkivet.

Enligt 7 kap. 28 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska CDFN senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till Regeringskansliet om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om:

  1. antalet inkomna ärenden,
  2. ärendenas fördelning på överklaganden respektive utvärdering i efterhand av djurförsök,
  3. antalet avgjorda ärenden i respektive kategori,
  4. vilka typer av försök som har utvärderats i efterhand,
  5. den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden i respektive kategori,
  6. antalet beslut om ändring av de regionala djurförsöksetiska nämndernas beslut, och
  7. principiella iakttagelser inom ramen för nämndens verksamhet.

Därutöver ska redogörelsen i fråga om uppgifterna enligt punkterna 1–6, förutom det senaste kalenderåret, inkludera motsvarande uppgifter för de tre närmast föregående kalenderåren.

Årsredogörelse 2019 Pdf, 168.5 kB.

Årsredogörelse 2020 Pdf, 105.9 kB.

Årsredogörelse 2021 Pdf, 144.3 kB.

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.