CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 001-2015

Bakgrund och yrkanden

Försöksledaren (FL) ansökte den 3 oktober 2014 om etisk prövning av djurförsök till Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd. Den regionala nämnden godkände delar av ansökan men avslog den del av försöket som gäller test av den spatiala minnesförmågan med hjälp av det s.k. Morris Walter Maze­ testet. Nämnden angav följande skäl för sitt avslag. Testet är stressande och orsakar mer lidande än andra tester som avser att mäta inlärnings- och minnesförmåga. Av dessa skäl och med beaktande av den s.k. 3R-principen menar nämnden att detta test inte är förenligt med gällande föreskrifter.

FL har överklagat beslutet och begärt att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska godkänna ansökan även i den delen den avslagits.

FL har som grund för sitt överklagande anfört bl.a. följande. FL delar inte uppfattningen att testet är stressande och orsakar mer lidande än andra test som avser att mäta inlärnings- och minnesförmåga. Det finns begränsningar i t.ex. Barnes Maze vilket gör det bekymmersamt att använda. Morris Water Maze-testet är inte stressande för djuren. Varje simtur är maximerad till 60 sekunder, och djuren vänjer sig fort vid att simma. Efter ett par simturer är simtiden som regel nere i mindre än 30 sekunder. Vattentemperaturen är ljum och djuren torkas av omedelbart efter simturen. Det finns grundläggande skillnader i utformning av Morris Water Maze och andra tester vilket leder till att Morris Water Maze är ett betydligt mer pålitligt test för spatialt minne och inlärningsförmåga. Detta avspeglas också mycket tydligt i den vetenskapliga litteraturen.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

I djurskyddslagen (1988:534) 19 § 3p, anges att djurförsök får äga rum endast under förutsättning att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SNFS 2012:26, Saknr L 150) finns kompletterande bestämmelser för försöksplanering där det i 3 kap. 3 § anges att försök ska utformas så att de bl.a. leder till det minsta lidandet och den lägsta graden av bestående skada för det enskilda djuret och följer god vetenskaplig praxis.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Av ansökan framgår följande. Projektets målsättning är att undersöka epigenetiska mekanismer som en eventuell orsak till neurodegeneration. Dessa experiment kommer förhoppningsvis i slutändan leda till en ökad förståelse för patofysiologin i neurodegenerativa sjukdomar och på lång sikt leda till utveckling av nya terapistrategier. Som sjukdomsmodell använder man sig antingen av musstammar som bär en sjukdoms-associerad transgen, eller så injicerar man i ena hjärnhalvan en virusvektor som leder till en mild, långsam celldöd. Detta görs med stereotaktiskt metodik.

För att studera hur olika epigenetiska mekanismer påverkar sjukdomsförloppet så kommer man att injicera virala vektorer som antingen inhiberar eller uppreglerar epigenetiska faktorer. Dessa vektorer injiceras också med stereotaktisk metodik.

Effekten av behandlingarna utvärderas med ett femtontal olika beteendetester. Ett av dessa är Morris Water Maze-testet.

Vid mätning av människors och djurs inlärningsförmåga är det viktigt att hålla nere stressnivåerna, eftersom det är välkänt att stress i sig motverkar inlärningsförmågan. De viktigaste parametrarna för att minska den stress djuren utsätts för i Morris Water Maze-testet är att hålla ner tiden djuret simmar och att anpassa temperaturen i badet. Det är viktigt med ett gott omhändertagande så att man undviker fortsatt nedkylning efter att djuret har lyfts upp. I den aktuella försöksbeskrivningen anges att djuren får simma max 60 sekunder och i överklagan anges att vattnet är ljummet. Efter försökets förs djuret till en uppvärmd bur och torkas av.

Det finns andra metoder, som kanske medför lägre stress hos djuren, men dessa har andra svagheter.

Centrala djurförsöksetiska nämnden bedömer att den av FL föreslagna metoden följer god vetenskaplig praxis och att man i omhändertagandet av djuren minimerar det obehag dessa utsätts för.

Överklagandet ska därför bifallas.

Den centrala nämndens beslut innebär ingen förändring av försökets svårhetsgrad och i frågan om det ska utvärderas. Försöket har måttlig svårhetsgrad och det ska inte utvärderas.

Beslutet får inte överklagas.

 

Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.