CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 001-2020

Yrkanden m.m.

Försöksledaren (FL) yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det den regionala nämnden bestämt om villkor 5.

FL anför bl.a. följande. Avlivning av zebrafiskar äldre än 15 dagar med hypotermisk chock är en viktig del i 3R-arbetet. Även om avlivningsmetoden ännu inte finns med i det svenska regelverket, finns det ett omfattande vetenskapligt stöd för metoden. Därtill är hypotermisk chock en del av rekommendationerna från Veterinary Medical Association (AVMA) i deras riktlinjer (Guidelines for the Euthanasia of Animals).

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelser om avlivning av försöksdjur finns i 12 kap. i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:9) och allmänna råd om försöksdjur (saknr L 150).

Av 12 kap. 8 § i L 150 framgår att försöksdjur av djurslaget fisk ska avlivas med någon av de metoder som anges i tabell l i anslutning till paragrafen och på sätt som i övrigt framgår av 12 kap. I tabellen anges överdos av narkosmedel och ytterligare fem metoder. Metoden hypotermisk chock är inte en av de i tabellen angivna metoderna.

Enligt 27 kap. § 4 i L 150 får Statens jordbruksverk, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från bestämmelserna i 12 kap. 8 §. I anslutning till ovan nämnda tabell anges vidare att Statens jordbruksverk får besluta om undantag för användning av metoder som anses minst lika humana.

Enligt 12 kap. 10 § i L150 får en regional djurförsöksetisk nämnd godkänna en annan avlivningsmetod under försök än de enligt 12 kap. 8 § föreskrivna. Enligt 12 kap. 10 § får en regional djurförsöksetisk nämnd godkänna att en annan avlivningsmetod används i ett djurförsök om det finns vetenskapliga skäl som gör att syftet med försöket inte kan uppnås om en avlivningsmetod som anges i föreskrifterna används.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Av bestämmelserna i L 150 framgår att avlivningsmetod inte är en omständighet som ska vägas in vid prövningen av det etiska godkännandet. Avlivningsmetoden ingår således inte i avvägningen mellan försökets betydelse och djurets lidande. Frågan om avlivningsmetod kan dock undantagsvis bli föremål för bedömning inom ramen för en ansökan om etiskt godkännande. Som framgått gäller detta enligt 12 kap. 10 § i L 150 när avlivningsmetoden är en nödvändig del av försökets genomförande.

Av ansökan, kommunikationen mellan FL och beredningsgruppen vid Stockholms djurförsöksetiska nämnd och dennes överklagande framgår att FL inte begärt någon prövning enligt 12 kap. 10 § i L 150. Stockholms djurförsöksetiska nämnd har därför förfarit felaktigt när den inom ramen för FL:s ansökan om etiskt godkännande prövat frågan om avlivningsmetod. Villkor 5 ska därför undanröjas.

Centrala djurförsöksetiska nämnden erinrar om att avlivning ska ske med någon av de metoder som föreskrivs i 12 kap. 8 § i L 150 och att undantag från bestämmelserna kan prövas av Statens jordbruksverk efter ansökan. När det gäller avlivningsmetoden hypotermisk chock, konstaterar Centrala djurförsöksetiska nämnden att det finns ett betydande vetenskapligt stöd för att metoden med hänsyn till påfrestningen på en zebrafisk bör väljas framför metoden överdos av narkosmedel.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 11 kap. 1 § Djurskyddslagen (2018:1192) inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.