CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 001-2021

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare, A.B. Djursjukhus, yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det överklagade beslutet och förklara att ansökningsavgiften ska betalas tillbaka. A.A. anför bl.a. följande. Vid tidpunkten för ansökan var planen att han skulle vara fortsatt anställd vid A.B. Djursjukhus i A.C. Den tilltänkta studien var starkt knuten till både honom och djursjukhuset. Kort tid efter att ansökan sänts in fick han möjlighet till anställning vid ett annat djursjukhus. Han tackade ja till anställningen. Detta sätter stopp för studien vid A.B. Djursjukhus. Någon vecka efter att han sänt in ansökan fick han dessutom veta att hans ansökan behövde översättas från engelska till svenska. Detta såg han som en möjlighet att återkalla sin ansökan. Han nuvarande arbetsgivare kommer inte svara för kostnaden för ansökan varför han privat kommer att belastas av kostnaden.

Skälen för beslutet

A.A. ansökte om etiskt godkännande av djurförsök hos Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnd den 23 oktober 2020. Den 27 oktober 2020 kontaktade ordföranden i beredningsgrupp 2 vid den regionala nämnden A.A. via e-post. Ordföranden meddelade att ansökan måste skrivas på svenska. Ordföranden gav A.A. tillfälle att komma in med en ansökan på svenska, först till den 30 oktober och sedan till den 2 november 2020. Den 2 november 2020 bad A.A. om anstånd med att komma in med ansökan på svenska. Ordföranden meddelade samma dag att ansökan behövde skickas in så snart som möjligt men att även den 27 november 2020 var ett alternativt datum. Den senare tiden skulle innebära att ärendet skulle kunna hanterats vid den regionala nämndens sammanträde den 18 december 2020. Den 16 november 2020 kontaktade A.A. ordföranden och frågade om ordföranden kunde undersöka om han kunde dra tillbaka sin ansökan. Ordföranden i den regionala nämnden svarade samma dag att nämnden i dess helhet kan pröva frågan om återbetalning för det fall han formellt återkallar sin ansökan. Ordföranden upplyste samtidigt att beslut om återbetalning får göras om det finns särskilda skäl. A.A. återkallade sin ansökan samma dag och angav att oförutsägbara faktorer tyvärr påverkat detta beslut.

Av 3 §, 9 § andra stycket och 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa djurskyddsärenden framgår att den som ansöker om etiskt godkännande av djurförsök ska betala en avgift. Om ansökan inte gäller en ändring av ett befintligt etiskt godkännande ska en avgift om minst 8 000 kr betalas. Avgiften ska betalas via Statens jordbruksverks webbutik innan ansökan skickas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk bestämma avgiften till ett lägre belopp. Enligt 13 § avgiftsförordningen (1992:191) får en myndighet betala tillbaka hela eller en del av en ansökningsavgift, om det finns särskilda skäl. Enligt 14 § avgiftsförordningen får en myndighets beslut om ansökningsavgift överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som ansökan avser.

Centrala djurförsöksetiska nämnden konstaterar att den regionala nämnden korrekt bestämt ansökningsavgiften till 8 000 kr. När det gäller frågan om avgiften ska betalas tillbaka, anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att det A.A. anfört inte utgör sådana särskilda skäl enligt avgiftsförordningen som medför att avgiften ska betalas tillbaka. Överklagandet ska därför avslås.

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

 

I beslutet har även deltagit [här uteslutet]

 

Skiljaktig mening

Två ledamöter är skiljaktiga och anför följande. När det gäller frågan om avgiften ska betalas tillbaka, konstaterar vi att den regionala nämnden inte påbörjat någon egentlig beredning av ärendet. Den initiala granskning som genomförts av den regionala nämnden har inte heller medfört sådana kostnader att det finns anledning att ta ut en avgift i ärendet. Sammantaget anser vi därför att det finns särskilda skäl för återbetalning av avgiften. Vi anser därför att ansökningsavgiften ska betalas tillbaka.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.