CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 002-2014

Bakgrund och yrkanden m.m.

Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd beslutade den 16 oktober 2013 att godkänna försöksledarens ansökan om etisk prövning av djurförsök. Ansökan godkändes med villkoret att råttor ska avlivas med giljotinering.

Försöksledaren har överklagat beslutet och yrkat att villkoret om avlivning med giljotinering ska upphävas. Som skäl för sitt överklagande har försöksledaren i huvudsak anfört följande. Giljotinering är en svår metod att använda på vakna djur och medför enligt erfarenhet stress för djuret. En metod att föredra är i stället cervikal dislokation efter att råttan bedövats genom slag mot nacken. Cervikal dislokation är en betydligt snabbare metod och innebär mindre stress och lidande för djuret. Övriga djur som väntar på avlivning påverkas inte negativt av metoden, vilket däremot sker vid giljotinering. Det är endast medarbetare som är kompetenta och bekväma med cervikal dislokation som utför den och det finns mekanismer i djurhuset för att se till att det är så.

Försöksledaren har i ansökan till den regionala nämnden beskrivit avlivningsmetoderna enligt följande. I första hand avlivning med slag mot nacken, varefter kotpelaren dislokeras. Detta görs genom att djuret tas vid svansroten och nacken slås mot en bordskant, varefter kotpelaren dras. Proceduren görs i en och samma rörelse och tar 3-5 sekunder per djur. Som komplement vill vi använda giljotinering. Detta är att föredra vid avlivning av större råttor (äldre än 45 dagar), eftersom dessa är svåra att dislokera nacken på manuellt. Råttan förs in i en konformad plastpåse, för fixering av huvudet, innan själva giljotineringen.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

För användning av djur i djurförsök krävs godkännande från etisk synpunkt innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret. Vidare måste en sådan användning av djur anses angelägen från allmän synpunkt. Detta framgår av 21 § djurskyddslagen (1988:534). Av 19 § p. 1-3 följer därutöver att djurförsök endast får äga rum om det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur, om så få djur som möjligt används samt om verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26) finns kompletterande bestämmelser för den djuretiska prövningen. Av 12 kap. 16 § följer att gnagare som väger mindre än l kg får avlivas genom halsdislokation. Gnagare som väger mer än 150 g ska vara medvetslösa när de avlivas. Dekapitering får enligt 12 kap. 18 § endast användas om andra metoder inte är möjliga att använda och de väger mindre än l kg. Om de väger mer än 250 g ska de vara medvetslösa när de avlivas. Gnagare får enligt 12 kap. 24 § endast bedövas med hjälp av narkosmedel. En regional djurförsöksetisk nämnd får dock enligt 12 kap. 10 § godkänna att en annan avlivningsmetod används i ett djurförsök om det finns vetenskapliga skäl som gör att syftet med försöket inte kan uppnås om en avlivningsmetod som anges i dessa föreskrifter används.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Av angivna föreskrifter framgår att dekapitering, där giljotinering är en metod, endast får användas om andra metoder inte är möjliga att använda. Motivet bakom den regionala nämndens föreskrivna villkor framgår dock inte av ärendets handläggning varför den Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Malmö-Lunds regionala djurförsöksetiska nämnd får förnyad handläggning.

 

Signerad: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.