CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 003-2014

Bakgrund och yrkanden

Uppsala djurförsöksetiska nämnd beslutade den 20 december 2013 att godkänna försöksledarens tilläggsansökan om etisk prövning av djurförsök. Ansökan godkändes avseende byte av narkosmetod. Ansökan avslogs i den del som avsåg att lägga till ett övningstillfälle. Denna del av ansökan avslogs med motivering att den extra sövningen "negativt kan inverka på djurens välfärd".

Försöksledaren har överklagat beslutet att avslå det extra sökningstillfället. Som skäl för sitt överklagande har försöksledaren anfört följande. Den extra sövning som behövs för reflextestningen som efterfrågas är kortvarig, för pentobarbital ca 60 minuter, för Ketamin något kortare. För att besvara vår vetenskapliga frågeställning skulle en extra sövning per grupp djur som erhållit en traumatisk hjärnskada eller sham-operation mycket tydligt och markant minska antalet djur som behövs i studien. Det är svårt att motivera att istället för att utföra en extra sövning för en grupp djur leder till att minst ytterligare ett 30-tal djur per tidpunkt behöver användas och avlivas för att besvara denna frågeställning.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Djurskyddsförordning (1988:539)

Djurförsök

41 b § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

  1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,
  2. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, SJVFS 2012:26, Saknr L 150 föreskriver i 7 kap. om djurförsöksetisk prövning.

Ändring och förnyelse av etiskt godkännande

22 § Vid tillägg eller ändring i en ansökan enligt 2 kap. 9 § ska en regional djurförsöksetisk nämnd pröva om det krävs en ny etisk prövning eller om det räcker med ett förfarande enligt 23 §.

23 § Om en regional djurförsöksetisk nämnd bedömer att tilläggen eller ändringarna enligt 22 § inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd, ska nämnden i protokollet enligt 12 § notera vilken ändring som har gjorts samt lägga en kopia på protokollet till ursprungsärendet

24 § Om en regional djurförsöksetisk nämnd bedömer att tilläggen eller ändringarna enligt 22 § kan inverka negativt på djurens välfärd krävs en ny etisk prövning.

SJVFS 2012:38, Saknr L 117, föreskriver om avgifter i vissa ärenden. För etisk prövning av djurförsök anges:

2 a § Den som ansöker om etisk prövning av djurförsök enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534), ska betala en avgift enligt följande:

  1. Tillägg eller ändring i ett godkännande som inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd eller förlängning av godkännande som inte innebär någon annan ändring, 1500 kr
  2. Ansökningar som rör pilotstudier och ärenden som endast innebär användning av djur som inte hålls i en försöksdjursanläggning, dvs. privatägda djur, djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) eller fritt levande vilda djur, 3000 kr
  3. Ärenden som inte omfattas av punkt 1 eller 2, 6000 kr

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Regeringen har bemyndigat Jordbruksverket att meddela föreskrifter både om hur en ansökan om etisk prövning ska utformas och hur den etiska prövningen djurförsök ska gå till. Jordbruksverket anger i sina föreskrifter att det finns två sätt att ansöka om detta. Antingen skriver man en komplett djurförsöksetisk ansökan, eller så kan man anhålla om ändring eller tillägg till en redan godkänd ansökan. Ett sådant tillägg får för närvarande endast göras under förutsättningen att det inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd.

Försöksledaren har inlämnat en ansökan om tillägg till en befintlig djurförsöksetisk ansökan, där tillägget medför att det enskilda djuret ska genomgå en ytterligare procedur. Detta är inte förenligt med reglerna för när tillägg till en ansökan får göras. Centrala djurförsöksetiska nämnden avslår således överklagan.

Det bör poängteras att beslutet vilar enbart på en tolkning av reglerna för när ett tillägg får göras. Nämnden har inte tagit ställning till frågan om det ur djurförsöksetisk synpunkt är bättre att utöka försöksprotokollet för befintliga djur, såsom det anges i tilläggsansökan, än att helt nya djur ska tas i anspråk.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.