CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 005-2021

Yrkanden m.m.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 23 november 2020 att bifalla A.A. ändringsansökan av ärende med dnr [här uteslutet] och godkände försöket. Som villkor för beslutet angavs bl.a. följande.

”Att smärtlindring (t.ex. buprenorfin och/eller karprofen) ges pre-operativt vid intramuskulära injektioner och intralymfatiska injektioner på kanin som räcker minst 12 timmar post-operativt för intramuskulära injektioner och minst 1 dygn för intralymfatiska injektioner samt påfyllning vid behov.”

A.A. yrkar att den godkända ändringsansökan ska gälla utan ovan angivet villkor.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd har den 28 januari 2021 ändrat det överklagade beslutet på så sätt att ändringsansökan ska gälla utan ovan angivet villkor.

Skälen för beslutet

Av 46 § förvaltningslagen (2017:900) följer att beslutsmyndigheten, om den inte avvisar ett överklagande, ska överlämna överklagandet till över­instansen. Detta gäller även i de fall beslutsmyndigheten har ändrat sitt beslut i enlighet med den enskildes överklagande. Överinstansen ska avgöra om beslutsmyndigheten har ändrat sitt beslut i enlighet med överklagandet.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd har vid sin omprövning beslutat helt i enlighet med A.A. yrkande. Ändamålet med överklagandet har därmed förfallit. Ärendet ska därför skrivas av.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Ulrika Melin, Vice ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.