CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 008-2022

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare, ansökte den 29 november 2021 om en ändring av det befintliga etiska godkännande – [här uteslutet].

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 21 december 2021 att bifalla ansökan. Nämnden beslutade vidare att förena godkännandet med villkoret att artrit-scoringen ska ändras enligt följande. Den icke-binära scoringen för ankel/vrist begränsas till: Score 0: är en frisk ankel/vrist; Score 1: är en rodnad ankel/vrist; Score 2: är mer rodnad och svullnad, ankeln har en begynnelse till rundning över hälbenet; Score 5: allt som överstiger detta i svullnad och rodnad (i kompletteringar score 3, 4 och 5).

Försöksledaren yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) ska undanröja villkoret om modifiering av artrit-scoring och anför bl.a. följande. Den regionala nämndens villkor skulle innebära att fler djur med mild grad av artrit måste avlivas. Enligt försöksledaren skulle detta medföra att ett större antal djur kommer att behövas i studien samtidigt som resultaten av studien inte kan jämföras med tidigare år. Försöksledaren framför att den artrit-scoring som beskrivits i tillägget är ett vetenskapligt standardiserat och accepterat system som används av flera forskargrupper internationellt. Vidare hänvisar försöksledaren till att även den svåraste graden av artrit enligt den ansökta scoring-mallen ger ett sjukdomstillstånd som inte märkvärt påverkar djurens beteende.

Skälen för beslutet

Ett etiskt godkännande gäller enligt de förutsättningarna som en regional nämnd beslutat om. Det ursprungliga etiska godkännandet beslutades i detta fall av Stockholms djurförsöksetiska nämnd den 22 april 2021 (dnr [här uteslutet]). Av beslutet framgår att godkännandet gäller t.o.m. den 22 april 2026.

Vid en prövning av en ansökan om etiskt godkännande ska den regionala nämnden tillse att avbrytningspunkten för försöket har tydliga bedömningskriterier. Detta framgår av 4 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (Saknr L 150). Avbrytningspunkten och dess bedömningskriterier ska även ligga till grund för den regionala nämndens bedömning i fråga om försökets svårhetsgrad. Med tillämpning av bl.a. dessa bestämmelser har som framgått Stockholms djurförsöksetiska nämnd meddelat ett etiskt godkännande för djurförsök – [här uteslutet].

I fråga om nu aktuella delar av försöket beskrivs avbrytningspunkten i avsnitt 4.1.2.2, punkten G, i försöksledarens ansökan den 15 februari 2021.

”Avbrytningspunkten för djuren i vilka artrit har inducerats ligger på 58 artritpoäng. Enskilda artritpoäng ges för inflammation av varje enskild inflammerad falang eller knoge, samt inflammation i större leder (ankel/vrist) som ger fem artritpoäng som ger totalt 60 poäng. Om summan av poängen når 58 avlivas djuret.”

På initiativ av försöksledaren har Stockholms djurförsöksetiska nämnd på nytt bedömt vissa delar av försöket för vilket ovan nämnda etiska godkännande gäller. Försöksledaren har i en ansökan den 29 november 2021 angett att ansökan gäller ett tillägg till befintligt etiskt godkännande och att tillägget syftar till att förfina kvantifieringen av inflammation i perifera leder vad gäller poängsättning av artrit (s.k. artrit-scoring). Försöksledaren har vidare angett att artrit-scoring enligt det befintliga godkännandet är aningen otydligt samt att ”falang” ska ersättas med ”tå” och ”maximalt” ska läggas till mellan ”ger” och ”fem” i beskrivningen av kriterierna för avbrytningspunkten.

Den ansökningsavgift försöksledaren betalat – 6 000 kr – pekar på att försöksledaren och Stockholms djurförsöksetiska nämnd har samma uppfattning i fråga om ansökan. Det rör sig om en ansökan enligt 3 § första stycket 2 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa djurskyddsärenden – ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande som riskerar att inverka negativt på djurs välfärd.

Ramen för en regional nämnds prövning i sådana ärenden begränsas av försöksledarens ansökan. Som framgår av 7 kap. 9 § djurskyddslagen (2018:1192) får nämnden dock förena ett godkännande med villkor. Denna möjlighet har nämnden även när det rör sig om en ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande. Bestämmelsen medger dock inte att nämnden går utöver försöksledarens ändringsansökan och beslutar villkor som ändrar det befintliga etiska godkännandet. Sådana ändringar av nämnden utan initiativ från försöksledaren kan endast uppnås med stöd av bestämmelserna om återkallelse av etiskt godkännande enligt 7 kap. 11 § djurskyddslagen.

De villkor som Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutat efter försöksledarens ändringsansökan går enligt CDFN:s mening utöver ändringsansökan och ändrar det befintliga etiska godkännandet. Som framgått har nämnden inte rätt att efter en ändringsansökan besluta sådana ändringar av det befintliga etiska tillståndet. Det överklagade beslutet ska därför ändras och de beslutade villkoret om modifiering av artrit-scoring undanröjas.

 

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Ledamots avvikande mening: Jag anser att artritscoringen enligt det överklagade beslutet skulle ge djurhusen bättre förutsättningar att övervaka djurhälsan och avbryta i tid med tydliga och skonsamma avbrytningspunkter. Detta är något som ska eftersträvas enligt 4 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (Saknr L 150).

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.