CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 014-2013

Bakgrund

Den sökande har till Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd inkommit med en ansökan.
Syftet med dessa studier är att utvärdera och karakterisera nya läkemedelssubstanser med möjlig användning mot fetma och diabetes.
Försöksutförande: Djuren skall behandlas med substans som skall påverka deras födointag. Djurens foderkonsumtion kommer att registreras. Under försökets gång behöver djuren sitta individuellt högst 4 veckor.
Dietbehandling: Vid dietbehandling får djuren tillgång till standardfoder och/eller högkaloridiet. Dietbehandlingen kan som längst pågå upp till ett år.
Substansbehandling:

  1. genom injektion/infusion i ett ytligt blodkärl ex. svansven.
  2. injektion i bukhålan 2 ggr/dag under 1 v eller l gång/dag under 2 v.
  3. injektion under huden 1-2 ggr/dag under 3 v.
  4. via munnen med sond till magsäcken 1-2 ggr/dag under 4 v.
  5. osmotisk minipump som opereras in under huden under narkos.

Den sökande bedömer att det mest stressfulla i försöket består av fastan samt då djuren blir fasthållna under substansdosering. Som avbrytningskriterier anges att om djur, mot förmodan, skulle få nedsatt allmäntillstånd (håglöshet, ruggig päls, kutryggighet), avbryts försöket och djuren avlivas.

Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd godkände ansökan med följande villkor:

  1. Maximalt 28 subkutana injektioner får ges per djur, varvid byte av insticksställe ska ske.
  2. Maximalt 28 sondningar får göras per djur.
  3. Maximalt 14 intravenösa injektioner får göras per djur.

Beslut

Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd för förnyad handläggning.

Skäl för beslutet

Den centrala frågeställningen vid en djurförsöksetisk prövning är enligt 21 § djurskyddslagen 1988:534 att försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret. Utöver detta anger 19 § att verksamheten ska utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

Av "Anvisning till blanketten 'Etisk prövning av djurförsök"' framgår att upprepade åtgärder, som var och en för sig är av ringa svårighetsgrad, leder till att försökets klassificering ökar.

I beslutet av Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd, att begränsa antalet upprepade doseringar, saknas motivering till valet av gräns i förhållande till försökets betydelse. Av ärendets hantering framgår inte heller hur detta påverkar det vetenskapliga värdet av försöket. Detta innebär att det inte går att utläsa hur djurens lidande vägts mot antalet doseringar.

Det överklagade beslutet är därmed så oklart och ofullständigt att det inte kan läggas till grund för en överprövning. Ärendet ska därför på nytt handläggas och prövas av den regionala djurförsöksetiska nämnden.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 37 a § djurskyddslagen 1988:534 inte överklagas.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.