CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 024-2014

Bakgrund och yrkanden

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beslutade den 25 februari 2014 att godkänna försöksledarens ansökan om djurförsöksetisk prövning. Ansökan godkändes med tre villkor varav ett innebar att ensamförvaring av djur endast får ske i samband med operation och sårläkning samt i samband med basalmätning. Vidare får ensamförvaring ske av djur med uttalad bestående aggressivitet.

Försöksledaren har överklagat beslutet och yrkat att villkoret om ensamhållning av mössen ska upphävas. Som skäl har försöksledaren i huvudsak angett följande. Det går inte att registrera radiosignalen från sändaren som mäter blodtryck från mer än ett djur per bur. Det finns vidare risk för att djuret med sändare blir påhoppat av möss utan sändare, om man inför djur som sällskap. Att ha djuren i enskilda burar under basalmätningarna och sedan grupphållna under behandlingsperioden stressar djuret och påverkar blodtrycket vilket leder till att det inte går att jämföra data under dessa två perioder. Telemetrisändarna och katetrama har en begränsad livslängd. Det är därför viktigt att komma igång med mätningarna så snabbt som möjligt efter att djuren har återhämtat sig. Under återhämtningen förvaras djuren enskilt. Om två nya möss ska introduceras till buren efter återhämtningen kommer förloppet förlängas vilket ökar risken för att försöket misslyckas. Sammantaget innebär villkoret att fler djur kommer att få användas.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

För användning av djur i djurförsök krävs godkännande från etisk synpunkt innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret. Vidare måste en sådan användning av djur anses angelägen från allmän synpunkt. Detta framgår av 21 § djurskyddslagen (1988:534). Av 19 § p. 1-3 följer därutöver att djurförsök endast får äga rum om det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur, om så få djur som möjligt används samt om verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26, Saknr L 150) finns kompletterande bestämmelser för den djuretiska prövningen. Av 15 kap. 13-15 §§ framgår följande. Djur som inte är naturligt solitära ska hållas i stabila sociala grupper av kompatibla individer. Introduktion eller återintroduktion av djur i etablerade grupper ska övervakas noggrant och ske på ett sådant sätt att problem med inkompatibilitet och störda sociala relationer undviks. Om en regional djurförsöksetisk nämnd har medgett undantag från 13 § ska tidsperioden ett djur får hållas individuellt begränsas så långt det är möjligt.

Centrala djurförsöksetiska nämnden har även tidigare behandlat ett ärende rörande grupphållning av möss. Då framhölls betydelsen av grupphållning och det betonades också att en rad åtgärder ska iakttas för att minska aggressiviteten mellan djur.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Den regionala djurförsöksetiska nämnden bedömer att den potentiella nyttan av dessa försök överväger det obehag eller smärta de beskrivna procedurerna kan medföra. Centrala djurförsöksetiska nämnden delar denna bedömning. Dock bedöms djurvälfärdsvinsten av upprepade korta återföreningar med artfränder inte uppväga den uttalade risken får aggressivt beteende vid dessa tillfällen. Även försökens relativt kortvariga förlopp har vägts in.

Nämnden finner att det finns vetenskapliga och djurvälfärdsmässiga skäl får att upphäva det ålagda villkoret.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.