CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 025-2021

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare, B.B., ansökte om etiskt godkännande av djurförsök för blodcancerstudier i musmodeller. Nyttan med försöket är enligt ansökan dels ökad kunskap om B-lymfocyternas utveckling och funktion och om biologiska processer bakom utvecklingen av B-cellstumörer och samspelet med omkringliggande vävnader i kroppen, dels bättre förståelse av BTK-inhibitorernas aktivitet och påverkan, och dels utveckling av nya eller förbättrade behandlingsstrategier.

Linköpings djurförsöksetiska nämnd beslutade den 25 februari 2021 att meddela ett etiskt godkännande för djurförsöket. Nämnden beslutade att förena godkännandet med villkor. Ett av villkoren, villkor nr 5, anger att öronbiopsi utan sövning får genomföras på djur som är högst tio dagar gamla, dvs. djur som befinner sig i stadiet innan de har öppnat ögonen och är aktiva.

Försöksledaren yrkar att villkor nr 5 ska upphävas och anför bl.a. följande. I verksamheten utförs märkning regelbundet av möss vid avvänjning, dvs runt 21 dagar efter födelse. Öronbiopsi är gängse praxis som märkningsmetod och är godkänd enligt bestämmelserna i L150. Märkningen sker inom verksamheten av utbildad försöksdjurspersonal eller av utbildad forskare enligt föreskrivna krav. Sövning av unga musungar kan innebära risk för ökad dödlighet på grund av stress, längre hanteringstid, som innebär mer främmande doft som musmamman inte känner igen, vilket i sin tur kan leda till att hon avvisar ungarna. Dessutom har musungarna problem med att reglera temperaturen själva och kan hamna i hypotermiskt tillstånd vid sövning. Om sövning genomförs under iakttagande av riskerna för hypotermi, kommer processen att ta längre tid än biopsi. Sövning med isofluran påverkar också glukoshalten i blodet och kan leda till svår hypoglykemi. En öronmärkning vid för tidig ålder, när örat inte är fullt utvecklat, innebär att märkningen blir svår att avläsa på musen vid fullvuxen ålder. Detta skapar ett behov av ommärkning av musen.

Skälen för beslutet

Mus får enligt 9 kap. 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (saknr L 150) märkas med klippta hål eller hack i öronen.

Vid avvägningen av hur märkningen ska utföras för att minska mössens lidande eller öka deras välfärd i försöket ska hänsyn tas bl.a. till konsekvenserna av alternativen till den procedur försöksledaren valt. De alternativ som aktualiseras i ärendet är sövning och märkning i tidigare ålder än runt 21 dagar.

Centrala djurförsöksetiska nämnden konstaterar inledningsvis att märkning med klippta hål eller hack i öronen är en metod som uttryckligen är tillåten enligt ovan nämnda föreskrifter. Sådan öronmärkning och dess tillämpning behandlas vidare i "Report of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations Working Group on animal identification. Dahlborn K, Bugnon P, Nevalainen T, Raspa M, Verbost P, Spangenberg E. Lab Anim. 2013 Jan; 47(1):2–11. doi: 10.1177/002367712473290".

När det gäller en procedur som inkluderar sövning, som i och för sig undanröjer den smärta som märkningen innebär, tillför även den stressmoment som påverkar mössen negativt. Sövning är i sig själv en riskfaktor för djurens hälsa.

En märkning så tidigt som dag 10 eller tidigare riskerar också att få ogynnsamma konsekvenser för mössen. Dessa består i att antingen en onödigt stor del av örat påverkas av biopsin när den tas i tidig ålder eller att det kan finns en risk att märkningen förändras under mössens fortsatta tillväxt och därmed skapar ett behov av att märka dem på nytt.

Sammantaget anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att alternativen till märkning enligt ansökan inte bidrar till att minska mössens lidande eller öka deras välfärd. Överklagandet ska därför bifallas.

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.