CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 030-2022

Yrkanden m.m.

Försöksledaren har ansökt om att genomföra ett försök benämnt [här uteslutet].

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (nämnden) beslutade den 24 februari 2022 att bifalla ansökan. Nämnden bedömde försökets svårhetsgrad som avsevärd och bestämde att utvärdering i efterhand av försöket skulle ske och angav följande.

”Djurens påverkan vid:

 • kirurgiska ingrepp och särskilt upprepade operativa ingrepp,
 • extra vikt och fasta föremål på/i huvud,
 • registrering och/eller manipulering av nervcellsaktivering i vakna djur
 • samt beteendeförsök med attacker

Vilka avbrytningspunkter har uppnåtts och hur många djur har avlivats i förtid.”

Försöksledaren yrkar att klassificeringen av försökets svårhetsgrad ska ändras från avsevärd till måttlig. Om detta inte bifalles yrkar han att få en precisering av vilka åtgärder som klassificeras som avsevärd svårhetsgrad. Vidare yrkar han att beslutet om utvärdering i efterhand ska upphävas och, om detta inte bifalles, att en precisering om andra faktorer än ”Vilka avbrytningspunkter har uppnåtts och hur många djur har avlivats i förtid” som ska utvärderas i efterhand och i så fall vilka och vid vilken punkt i experimentet.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Djurförsök får endast utföras under förutsättning att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Detta framgår av 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Den som ska använda djur i ett djurförsök ska ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd. Vid prövningen av för­söket ska försökets betydelse vägas mot djurets lidande. Försöket ska, utifrån graden av lidande hos djuret, klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand. Detta framgår av 7 kap. 9 och 10 §§ djurskyddslagen.

Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska enligt 7 kap. 24 § djurskyddsförordningen (2019:66) följande framgå:

 1. om djurförsöken har uppnått sina syften,
 2. vilket lidande som djuren orsakats,
 3. vilka djurarter som har använts,
 4. hur många djur som har använts,
 5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,
 6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken, och
 7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen i efterhand av djurförsök.

Enligt 33 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9) Saknr L 150 ska bl.a. alla djurförsök där svårhetsgraden klassificeras som avsevärd och övriga djurförsök som den regionala nämnden har beslutat utvärderas i efterhand.

En försiktighetsprincip bör alltid tillämpas vid bedömningen av vilken smärta eller lidande ett försök kan orsaka försöksdjuren. Om tillräcklig kunskap saknas om hur ett djur upplever ett visst ingrepp bör det säker­ställas att bedömningen av djurets upplevelse av smärta eller lidande inte underskattas (jfr prop. 2004/05:177 s. 22).

Skäl att utvärdera försöket i efterhand kan exempelvis vara att det finns behov av att i efterhand bedöma metoder som har använts för djurförsök och hur de har inverkat på djuren för att skaffa sig ytterligare kunskaper om dessa metoder inför bedömningen av kommande ansökningar. […]Vid bedömningen av om det finns skäl att utvärdera försök i efterhand är det viktigt att nämnden noggrant tar ställning till vilka frågeställningar som behöver belysas och att utvärderingen avgränsas till dessa. Syftet med utvärderingen är att bidra till ökad kunskap om de djurförsök som har utförts. Denna kunskap bör kunna bidra till framtida bedömningar av exempelvis tillämpningen av de tre R:ns princip (prop. 2011/12:138 s. 42).

Centrala djurförsöksetiska nämndens (CDFN) bedömning

Avsevärd svårhet

CDFN instämmer i den regionala nämndens bedömning av att djurförsöket ska klassificeras i svårhetsgraden avsevärd.

Den regionala nämnden har motiverat sitt ställningstagande till klassificeringen med att försöket omfattar bl.a. upp till 6 mån ensam­hållning, upp till 3 operationer med flera ingrepp och inkräktartest med upprepade fysiska attacker. Försöksledaren invänder att det av motiveringen inte framgår om dessa tre olika scenarier tillsammans utgör avsevärd svårhetsgrad, eller om de ska uppfattas att på självständig grund uppnå denna svårhetsgrad. Försöksledaren för också fram att flertalet djur i ansökan kommer att genomgå enstaka, eller ett fåtal åtgärder som i sig innebär ringa påverkan eller faller inom ramen för terminal organ. Vidare att det är ett mycket litet antal djur som kommer att utsättas för ensamhållning. Han för även fram att det maximala antalet operationer för ett enskilt djur är två och att det är olika djur som kan komma att vara föremål för attacker och de som utstår längre ensamstallning eller genomgår upprepade operationer.

Såsom försöksledaren anför får det antas att det endast är ett begränsat antal djur av de som ingår i försöket som kommer att genomgå sådana åtgärder som motiverar en kategorisering av försöket i avsevärd svårhet. Svårhetsgraden bestäms emellertid efter den högsta svårhet som ett enskilt djur kan komma att utsättas för i försöket.

Mot denna bakgrund anser CDFN att kombinationen av de ingrepp som ett enskilt djur kan utsättas för när det är föremål för de mest komplexa kombinationerna av åtgärder som ingår i försöket, motiverar att försökets svårhetsgrad ska klassificeras som avsevärd. Det lidande som de djuren kommer att utsättas för måste bedömas vara betydande. Att den regionala nämnden inte har preciserat om åtgärderna var för sig eller tillsammans utgör avsevärd svårhet saknar betydelse. Överklagandet i denna del ska därför avslås.

Utvärdering i efterhand

Eftersom försökets svårhetsgrad har bedömts som avsevärd ska det utvärderas i efterhand. Utvärderingen ska innehålla de uppgifter som anges i 7 kap. 24 § djurskyddsförordningen. Den regionala nämnden har i detta fall också preciserat vilka åtgärder som utvärderingen bör belysa.

Försöksledaren invänder att formuleringen ”påverkan vid” lämnar utrymme för tolkningen att även andra, icke specificerade, aspekter ska utvärderas och dokumenteras. I frånvaro av närmare avgränsning anser han att beslutet är mycket svårt eller omöjligt att efterleva. Han för också fram att utöver denna oklarhet om hur utvärdering ska utföras tillkommer att i de listade åtgärderna ingår många djur som genomgår vanliga, vedertagna ingrepp som är välbeskrivna i litteraturen och där utvärdering i efterhand inte på ett meningsfullt sätt kommer bidra till det viktiga syftet att öka kunskapen om hur 3R-principerna kan tillämpas.

CDFN anser att de frågeställningar som den regionala nämnden bedömt ska utvärderas är sådana som syftar till att bidra till ökad kunskap om de försök som har utförts, vilket vid sidan av ökad kunskap om 3R-principerna kan komma utgöra ett viktigt underlag för bedömningar av framtida försök.

Att ett utvärderingskriterium ger utrymme för tolkningar såsom ”Djurens påverkan vid”, innebär inte att detta är svårt eller omöjligt att efterleva. Det tolkningsutrymme som formuleringen inrymmer ger även försöksledaren möjlighet att föra fram viktiga observationer som kan bidra till ökad kunskap. Utvärderingen i efterhand ska således ske i enlighet med vad den regionala nämnden har beslutat dvs. enligt följande. Djurens påverkan vid kirurgiska ingrepp och särskilt upprepade operativa ingrepp, extra vikt och fasta föremål på/i huvud, registrering och/eller manipulering av nervcellsaktivering i vakna djur, beteendeförsök med attacker. Därtill ska utvärderas vilka avbrytningspunkter som har uppnåtts och hur många djur som har avlivats i förtid avseende de punkter som den regionala nämnden har listat. Någon exakt tidpunkt för när i experimentet själva utvärderingen ska ske låter sig inte enkelt göras utan detta bör överlämnas till forskningsledarens omdöme att avgöra i enlighet med god forskningssed. Även i denna del ska överklagandet därför avslås.

 

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Ulrika Melin, Vice ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.