CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 032-2023

Yrkanden m.m.

Uppsala djurförsöksetiska nämnd beslutade den 27 januari 2023 att avslå ansökan med titeln [här uteslutet]. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1 [här uteslutet].

A.A. överklagar beslutet och för fram bl.a. följande. Föreståndaren och universitetet har inte fått tillräckligt med tid för att besvara de kompletterande frågor som ställts av den regionala nämnden. Tiden för att svara på frågorna var totalt fyra dagar. Under dessa dagar hade föreståndaren inte någon möjlighet att få fram de begärda upplysningarna eller de gällande kursplanerna. Sista dagen för komplettering var den 13 januari 2023, då många lärare och kursansvariga inte är på plats eftersom terminsstarten är den 16 januari 2023. Föreståndaren sökte inte något formellt anstånd med att få komma in med uppgifterna. Utifrån att föreståndaren svarade att han inte hade hunnit med att få in nya kursplaner från externa kursgivare vid det angivna sista svarsdatumet, borde den regionala nämnden ändå ha avvaktat med beslutet. Föreståndaren borde ha givits möjlighet att komma in med de begärda uppgifterna så att frågorna hade kunnat besvaras, otydligheterna utretts och ärendet beretts som dess beskaffenhet kräver. Det är den regionala nämnden som, i enlighet med 23 § förvaltningslagen (2017:900), har det yttersta ansvaret för att underlaget i ärendet är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut. Det är uppenbart att det inte är ärendets beskaffenhet som har bestämt handläggningen utan de mötestider som den regionala nämnden beslutat om.

Skälen för beslutet

Frågan i ärendet är om klaganden har fått tillräckligt med tid på sig för att komplettera ansökan.

En grundläggande förutsättning för att djurförsök ska få användas i högskoleutbildning är att användningen framgår av utbildningens kursplaner och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen (4 kap. 1 § 10 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur [SJVFS 2019], Saknr L 150). Den regionala nämndens beredningsgrupp 1 har, mot bakgrund av att ansökan uppfattades som mycket otydlig, begärt förtydliganden om vilka kurser ansökan avser och vilka studenter som de riktar sig till. Beredningsgruppen har också begärt att få exempel på kursplan/kursplaner.

Föreståndaren har besvarat frågorna genom att ge exempel på kurser som hålls på universitetet och också gett in en kursplan som uppges vara etikkursens kursplan.

Av 23 § förvaltningslagen följer att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen.

Bestämmelsen innebär att det är den myndighet som handlägger ett ärende som har det yttersta ansvaret för att underlaget i ärendet är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut. Myndigheterna bör inom ramen för sitt utredningsansvar, beroende på vad saken gäller, också kunna kräva att parterna medverkar genom att se till att allt relevant material som de vill åberopa tas fram (jfr prop. 2016/17:180 s. 149-150).

I ärendet har klaganden fått fyra dagar på sig att komplettera sin ansökan. De frågor som beredningsgruppen ställt måste, enligt Centrala djurförsöksetiska nämndens (CDFN) mening, den som ansöker om ett djurförsöksetiskt tillstånd med enkelhet kunna besvara. Det ska även beaktas att det är ett grundläggande krav för användningen av djurförsök i högskoleutbildning att användningen framgår av utbildningens kursplaner. Det torde därför kunna krävas att den som ansöker om etiskt godkännande av djurförsök i högskoleutbildning har kontroll på de kursplaner som ingår i verksamheten. Mot denna bakgrund anser CDFN att fyra dagar inte är för kort tid för de begärda kompletteringarna. Föreståndaren har också de facto besvarat de ställda frågorna samt bifogat en kursplan. Den regionala nämnden har därför inte haft skäl att anta att ytterligare tid för komplettering efterfrågades. Vad universitetet för fram ändrar inte denna bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Detta beslut får inte överklagas.

Ulrika Melin

Detta beslut har fattats av [här uteslutet].

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.