CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 038-2023

Yrkanden m.m.

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beslutade den 1 mars 2023 att godkänna djurförsöket [här uteslutet] ur etisk synpunkt. Beslutet gäller under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda bl.a. villkor 6 som lyder: ”Från dag tre ska djuren vägas två gånger om dagen med åtta timmars mellanrum”.

Försöksledaren yrkar att villkor 6 ändras enligt följande. Djuren ska vägas 2 gånger om dagen med 8 timmars mellanrum, dag 5 efter infektion till och med dag 10, endast för de djur som ingår i 4.1.2 Undergrupp: Infektion hög dos, med eller utan immunisering. Övriga dagar vägs de en gång om dagen till dess att ursprungsvikten är uppnådd eller till och med dag 14.

Till stöd för sin talan för försöksledaren fram följande. I den formulering som står i villkoret nu, kan det tolkas som att alla djur i ansökan ska vägas två gånger om dagen. Djuren som får en låg dos blir inte så sjuka att det behövs. Det finns ingen anledning att väga andra djur än de som får en hög dos, då de som får en låg dos inte blir sjuka. När högdosdjuren återhämtat sig efter viktnedgång och återgått till den ursprungliga vikten, finns inget behov av att väga dem ytterligare. Detta framgår också av ansökan. Att väga alla djur skulle bara orsaka onödig stress för både möss och forskare.

Skälen för beslutet

Den som ska använda djur i ett djurförsök ska ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd, innan användningen påbörjas. Godkännandet får förenas med villkor. Detta anges i 7 kap. 9 § djurskyddslagen (2018:1192).

I den etiska ansökan har försöksledaren beskrivit att två varianter av influensainfektion kommer att ges till möss i låg respektive hög dos. Vidare beskrivs att de djur som får en hög dos kommer att må dåligt, men att det i övrigt inte är några åtgärder som skapar smärta eller sjukdomsliknande tillstånd. Det beskrivs vidare att det finns en risk för att de möss som får en låg dos genomgår en mindre viktminskning (ungefär 5%), piloerektion och långsammare rörelser och att dessa kliniska tecken kan förekomma mellan 3 och 6 dagar efter infektion på oimmuniserade kontrollgrupper av möss och kan sträcka sig ca 24-36 timmar, men att de går över. Enligt ansökan är alla metoder också sedan länge etablerade inom immunologisk forskning på möss.

Mot bakgrund av den beskrivning som återgetts ovan, av tillståndet hos de möss som infekteras med låg dos av influensavirus, anser Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) att det inte finns skäl att väga samtliga infekterade djur inom försöket. Vid den bedömningen beaktar CDFN också att varje vägningstillfälle utgör ett stressmoment för mössen. Enligt CDFN:s mening är det därmed tillräckligt om de djur som utsätts för en hög dos influensavirus vägs två gånger per dag. När djuren har återhämtat sig efter viktnedgång och återgått till den ursprungliga vikten finns, så som påpekats i överklagandet, inget behov av att väga dem ytterligare. Villkor 6 ska därför ändras på det sätt som yrkats, med undantag av att de djur som infekterats med en hög dos influensavirus ska vägas två gånger om dagen från dag 3 eftersom det i den djurförsöksetiska ansökan beskrivs att mössen insjuknar 3-5 dagar efter infekteringen.

Detta beslut får inte överklagas.

Ulrika Melin

Detta beslut har fattats av [här uteslutet].

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.