CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 043-2017

Skälen för beslutet

Försöksledaren har hos Linköpings djurförsöksetiska nämnd ansökt om etisk prövning av djurförsöken. Linköpings djurförsöksetiska nämnd beslutade vid sammanträde den 6 juli 2017 att bordlägga ärendena. Försöksledaren har nu överklagat bordläggningsbesluten till Centrala djurförsöksetiska nämnden.

De överklagade besluten har fattats under den regionala nämndens beredning av ärendena. Det rör sig alltså om en typ av förvaltningsbeslut som typiskt sett inte har sådana faktiska verkningar att det ska anses överklagbart. Det finns inte heller i djurskyddslagstiftningen några särskilda bestämmelser som anger att nämnda typ av beredningsbeslut ska vara överklagbara. Att de överklagade besluten fick som följd att ärendena inte blev slutligt avgjorda i och med sammanträdet den 6 juli 2017 och därmed kommer att avgöras slutligt senare är inte sådana faktiska verkningar av besluten som innebär att de ska anses vara överklagbara. Överklagandet ska mot denna bakgrund avvisas.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.