CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 049-2013

Bakgrund och yrkanden m.m.

Umeå regionala djurförsöksetiska nämnd fattade den 24 maj 2013 beslut om att godkänna ett djurförsök ang. farmakokinetik hos gris för t-TUCB med villkoret att efter försökets avslutning ska djuren avlivas alternativt utplaceras.

Klagandena har nu överklagat beslutet och sammanfattningsvis yrkat att villkoret att utplacering kan få ske ska upphävas.

Skälen för beslutet

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Prövningen av om någon har rätt att överklaga ett beslut av förvaltningsmyndighet görs med utgångspunkt i de förhållanden som råder då överklagandet kommer in, dvs. den som har partsställning i den regionala djurförsöksetiska nämnden har det också hos Centrala djurförsöksetiska nämnden. Mot denna bakgrund och eftersom det inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som visar att de personer som i detta ärende har överklagat Umeå regionala djurförsöksetiska nämnds beslut har klagorätt enligt 22 § förvaltningslagen avvisar Centrala djurförsöksetiska nämnden överklagandet.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 37 a§ djurskyddslagen 1988:534 inte överklagas.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.