CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 050-2015

Bakgrund och yrkanden

Försöksledaren inkom den 2 december 2014 till Stockholms Norra regionala djurförsöksetiska nämnd med en ansökan om etisk prövning av djurförsök. Den regionala nämnden beredde ärendet och godkände ansökan vid sitt möte den 12 februari 2015 med villkoret "Att det finns minst en person som kan utöva tillsyn över djuren tillgänglig i den byggnad där försöken äger rum under hela den tid som försöket pågår".

Försöksledaren överklagade beslutet och begärde att ansökan skulle godkännas utan villkor. Överklagandet sändes in till Stockholms Norra regionala djurförsöksetiska nämnd den 18 mars 2015. Försöksledaren anförde bl.a. följande. Inställelsetiden för närmast boende medlem i forskargruppen är mindre än 10 minuter per bil nattetid. Det finns ingen känd risk att 10 minuters inställelsetid påverkar försöksdjurets lidande då försöksdjuret är djupt sövt.

Det 13 maj 2015 omprövade den regionala nämnden sitt beslut och fann inte skäl för att ändra sitt tidigare beslut. Överklagan inkom till Centrala djurförsöksetiska nämnden den 1 juni 2015.

Skälen för beslutet

Den etiska prövningen

I det aktuella projektet sövs djuren med isofluran och tillförs muskel avslappande medel i form av kobratoxin, som ger en postsynaptisk neuromuskulär blockad.

Statens jordbruksverk har med delat föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SNFS 201 2:26, Saknr L 150). I 11 kap 4 § anges

Tillsyn under försök

4 § Tillsyn av djuren före, under och efter försök ska ske i sådan utsträckning att det kan garanteras att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt. Vid behov ska tillsyn ske även nattetid. Det ska finnas planer för hur den som utövar till-synen ska agera v id både väntade och oväntade effekter.

I samma kapitel anges under rubriken

Bedövning

7 § Djur får inte ges läkemedel som hindrar dem från eller begränsar deras möjlighet att uttrycka smärta, om de inte samtidigt får tillräcklig bedövning eller smärtlindring. I dessa fall ska en vetenskaplig motivering ges, åtföljd av uppgifter om bedövningen eller smärtlindringen.

I experimentella smärtmodeller, har det visats att isofluran, i koncentrationer som ligger under det som ger fullgod narkos, har liten eller ingen smärtstillande effekt.

Skulle något oförutsett inträffa så att narkosdjupet blir otillräckligt så får djuren också otillräckligt smärtfrihet.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd har bedömt att det för att garantera att djuren inte utsätts för onödigt lidande är nödvändigt ”Att det finns minst en person som kan utöva tillsyn över djuren tillgänglig i den byggnad där försöken äger rum under hela den tid som försöket pågår".

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Centrala djurförsöksetiska nämnden gör samma bedömning som den regionala nämnden varför överklagan avslås.

Beslutet får inte överklagas.


Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.