CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 052-2021

Yrkanden m.m

Försöksledaren ansökte om etiskt godkännande av djurförsöket [här uteslutet] hos Stockholms djurförsöksetiska nämnd.
Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 22 april 2021 att bifalla ansökan om etisk godkännande men förenade samtidigt godkännandet med villkor. Ett av villkoren, villkor nr 2 i bilaga B till beslutet, gällde miljöberikning. I villkoret angavs följande. ”KI:s miljöberikningsplan ska följas för alla möss, inklusive tillräckligt bomaterial och möjlighet till gömsle. Vid observerad aggressivitet i buren ska djuren få tillgång till bit pinnar i fodertråg och/eller i buren.”

Försöksledaren yrkar att villkor nr 2 ska ändras. Villkoret bör enligt försöksledaren utformas enligt följande. ”Standardiserad miljöberikning ska följas för alla möss, inklusive tillräckligt bomaterial”.

Försöksledaren anför bl.a. följande. Försöksmodellen är beroende av att förhållandena i burarna hålls standardiserade. En utökad berikning riskerar att skapa variabla förhållanden i burarna där vissa individer kan utnyttja berikningen och andra inte. Detta riskerar i sin tur att främja hierarkiska och aggressiva beteenden samt höjda stressnivåer hos djuren. En sådan variation riskerar att minska trovärdigheten för resultaten och göra dem mindre reproducerbara.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1, 9 och 10 §§ djurskyddslagen (2018:1192) ska den som ska använda djur i ett djurförsök ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd. Den regionala nämnden får förena godkännandet med villkor. Vid prövning av godkännandet ska försökets betydelse vägas mot djurets lidande. En ansökan om godkännande får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används, så få djur som möjligt används, och verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

Bestämmelser för skötsel och hållande av försöksdjur finns i 16 kap. 17–20 §§ och 17 kap. 3 och 4 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur. Av bestämmelserna framgår bl.a. att försöksdjur alltid ska ha tillgång till lämpligt bäddmaterial samt för försöksdjuren attraktiva vilo- och sovplatser i sådan mängd att alla försöksdjur kan vila och sova samtidigt. Försöksdjur ska också ha tillgång till berikning. Berikningen ska vara anpassad till försöksdjurens artspecifika och individuella behov. I fråga om bl.a. mus och råtta som försöksdjur gäller att de ska hållas i burar med hel botten och att bobyggnadsmaterial alltid ska finnas tillgängligt.

Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) har i två tidigare ärenden, som i allt väsentligt motsvarar nu aktuell ansökan, konstaterat att tillgången till bobyggnadsmaterial ansågs vara tillräckligt god som berikning för möss i denna typ av djurförsök (se CDFN:s beslut den 17 oktober 2013, dnr 40-2013, och den 29 september 2017, dnr 44-2017). CDFN gör inte någon annan bedömning av de i detta etiska godkännande beskrivna försöken. Det meddelade godkännandet behöver således inte förenas med något sådant villkor som framgår av villkor nr 2 i bilaga B till det överklagade beslutet. Det överklagade beslutet ska således bifallas och det etiska godkännandet gälla utan villkor nr 2 i bilaga B till det överklagade beslutet.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.