CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 055-2022

Yrkanden m.m.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 8 oktober 2020 att meddela A.A., försöksledare, ett etiskt godkännande för djurförsök, dnr [här uteslutet].

Försöksledaren ansökte den 15 mars 2022 hos Stockholms djurförsöksetiska nämnd om ändring av godkännandet. Försöksledaren angav bl.a. att en ny metod för att framkalla stress – strömpulser, 2–15 s, om 0,1–0,7 mA – skulle användas enligt avsnitt 4.2.1, åtgärd 7, i ändringsansökan. Försöksledaren angav vidare bl.a. följande i fråga om åtgärd 7. I de flesta av fallen kommer djuren inte att behöva utsättas för behandlingen i mer än 12 dagar. I några situationer kommer dock behandlingen ske maximalt 17 dagar i två serier på samma djur. Detta valideringsexperiment är nödvändigt för att kontrollera att celler som markeras under första och andra serien är desamma. Antalet djur som utsätts för behandlingen i mer än 12 dagar ska begränsas till 50.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 19 maj 2022, dnr [här uteslutet], att meddela försöksledaren ett etiskt godkännande enligt ändringsansökan, men med villkoret att åtgärd 7 inte får användas.

Försöksledaren yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) ska ändra Stockholms djurförsöksetiska nämnds beslut och undanröja villkoret i fråga om åtgärd 7. Han anför bl.a. att de ändrat protokollet och minskat antalet maximala dagar från 12 till 10 för behandlingen. Han anför vidare att endast ett litet antal djur kommer att exponeras i mer än 10 dagar men aldrig mer än 14 dagar.

Skälen för beslutet

Det befintliga etiska godkännandet som försöksledaren har ansökt om ändring av är omfattande. Den omständigheten att det befintliga etiska godkännandet är omfattande medför typiskt sett att utrymmet för att få till stånd ändringar i detta minskar. Detta hänger samman med att konsekvenserna av ändringar av ett omfattande godkännande blir svåra att överblicka och inte sällan kräver samma typ av prövning som en grundansökan kräver. Allmänt gäller dessutom, oavsett om det rör sig om en grundansökan eller en ändringsansökan, att ansökan ska vara så överskådlig och tydlig att beslutande myndighet kan göra en fullgod etisk bedömning i ärendet.

Som CDFN konstaterat är det befintliga etiska godkännandet omfattande. De ändringar som framgår av avsnitt 4.2.1, åtgärd 7, i ändringsansökan kräver enligt CDFN:s mening så komplicerade avvägningar att ändringarna inte kan godtas vid en prövning inom ramen för en ansökan om ändring av det befintliga godkännandet.

Av försöksledarens överklagande till CDFN framgår dessutom att de ursprungligt angivna förutsättningarna i ändringsansökan numera inte längre är aktuella i fråga om åtgärd 7. Försöksledaren har ändrat förutsättningar

och i stället angett en kortare tid för behandlingen. Detta talar ytterligare för att ändringarna kräver en ärendehandläggning som följer med en grundansökan.

Sammanfattningsvis bedömer CDFN att ändringarna i det befintliga etiska godkännandet inte kan godtas inom ramen för ett ärende om ändringsansökan. Den regionala nämndens beslut att inte godkänna åtgärd 7 ska därmed inte ändras. Överklagandet ska därför avslås.

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

 

Skiljaktig mening

Ledamöter B.B. och C.C. är skiljaktiga och anför följande. Vi delar inte Stockholms regionala nämnds åsikt om att åtgärden som ändringsansökan gäller leder till ett större lidande för djuren än den som den är tänkt att ersätta enligt det befintliga godkännandet. Vi finner att sökanden även anger ett väsentligt skäl (p. 3 i ändringsansökan) för att byta metod i det att metoden i ursprungsansökan inte ger reproducerbara resultat. Att försök genomförs på sådant sätt att resultaten är reproducerbara är enligt vår åsikt en väsentlig komponent i vägandet av försökens nytta mot det lidande som framkallas. Vi finner därför att försöksledaren bör tillåtas byta metod i enligt med det protokoll som beskrivs i försöksledarens begäran om överprövning av den regionala nämndens beslut.

Vi har, vidare, svårt att följa den regionala nämndens resonemang, då nämnden i den ursprungliga ansökan godkänt samma metod (punkt 4.2.1, åtgärd 9; Dnr [här uteslutet]) för att framkalla stress orsakat av en kombination av sömnbrist och påtvingad fysisk aktivitet med att springa i ett hjul där strömstötar ska förhindra att de slutar att springa. Kombination av påtvingad fysisk aktivitet och störd söm/dygnsrytm under väsentlig tid kan enligt vår bedömning medföra ett lidande helt i paritet med eller större än vad den nu aktuella stresstesten kan förmodas ge.

Vi anser sammanfattningsvis att överklagandet ska bifallas.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.