CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 056-2014

Bakgrund och yrkanden

Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd beslutade den 8 maj 2014, att godkänna ansökan om djurförsöksetisk prövning. Ansökan godkändes under förutsättning att erforderlig dispens erhålles från Jordbruksverket. Ansökan avsåg hållande av zebrafisk i försöksdjursanläggning som avviker från de i Kap 26, §§ 3 och 5, L150; angivna akvariestorleksbestämmelse och hållandetäthetsrekommendation.

Försöksledaren har överklagat beslutet och yrkat att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ompröva/överpröva beslutet i ärendet. Som grund får överklagandet har försöksledaren i huvudsak anfört följande.

De hållandesätt som beskrivs i ansökan befrämjar zebrafiskens välfärd samt minskar antalet djur som används i försök (med akvariestorlekar med en får respektive studie ändamålsenlig storlek). Det finns sakskäl som visar att användandet av mindre akvariestorlekar definitivt kommer att minska miljöbelastning i toxikologiska studier och skulle därmed rimma väl med det i EU direktivet uppsatta målet om miljömässig uthållighet.

Beskrivningen av syftet med försöket inleds med "Syftet är få tillstånd att hålla djur i system som beaktar djurens välfärd. Vi önskar fortsätta att hålla zebrafisk på baserat på egen och internationell erfarenhet, vilket medför att vi begär etiskt tillstånd att hålla zebrafisk som avviker från SJV föreskrift L150."Som motivering får val av djurart anges "Ansökan avser vildtypsdjur samt genetiskt modifierade djur som inte förväntas uppvisa någon avvikande fenotyp". I tids och genomförandeplanen anges "Denna ansökan omfattar inga försök, utan endast hållning och avel under tillstånd från Jordbruksverket Enskilda ansökningar om etiskt tillstånd får specifika försök kommer att lämnas in separat". Under Djurens situation och försökets slutpunkt anges "Ansökan omfattar inga försök, utan endast stallning och avel, som inte förväntas ha någon nämnvärd negativ påverkan på djuren".

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Djurskyddslag (1988:534) anger grundläggande bestämmelser får användande av försöksdjurs i djurförsök. Här definieras djurförsök

1 c § Med djurförsök avses användning av djur får 1. vetenskaplig forskning,

  1. sjukdomsdiagnos,
  2. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
  3. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts får operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
  4. andra jämförliga ändamål.

Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om geotekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.

För att få bedriva djurförsök krävs ett antal olika tillstånd. Det krävs ett verksamhetstillstånd, förhandsgodkännande av försöksdjursanläggningar och utöver detta krävs att det enskilda försöket får ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd.

Verksamhetstillståndet regleras i 19 a -20 §§ djurskyddslagen (1988:534), talar om den som ska inneha tillståndet, anger funktioner som ska vara knutna till tillståndet, men anger också att anläggningarna ska vara lämpliga får ändamålet.

DL 19 a§ För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Djurskyddsförordning (1988:539) anger att frågor om tillstånd enligt DL 19 a § prövas av Jordbruksverket

DF 40 a§ Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

Bestämmelser om förhandsgodkännande av försöksdjursanläggningar finns djurskyddsförordningen (1988:539).

55 § Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att Jordbruksverket på förhand har godkänt anläggningarna eller förvaringsutrymmena från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för något annat ändamål tas i anspråk eller inreds som anläggning eller förvaringsutrymme för försöksdjur.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26, Saknr L 150) finns specifika bestämmelser för hur olika djurarter ska hållas. Särskilda bestämmelser för hållning av fisk framgår av 26 kap. 3 och 5 §§

26 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FISK

3 § För zebrafisk ska vattnets volym vara minst 11 liter.

Grupphållning

5 § Gruppstorlek och sammansättning ska anpassas efter de olika arternas sociala struktur och behov. Djurtätheten ska baseras på fiskarnas sammantagna behov när det gäller miljöförhållanden, hälsa och välbefinnande.

Allmänt råd till 5 §

Fisk bör ha minst l liter vatten per fisk som är mindre än 5 cm lång och minst 4 liter vatten per fisk som är 5-10 cm lång. Fisk som är kraftig i förhållande till sin längd bör ha större vattenvolym per fisk.

Vad gäller den djurförsöksetiska prövningen så anger Djurskyddslagen

21 § Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret.

Djurskyddsförordningen anger

41 § Etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) krävs för djur­ försök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Centrala djurförsöksetiska nämnden delar försöksledarens bedömning att det i ansökan be­ skrivna projektet beskriver hållning, stallning och avel av försöksdjur. Vad gäller avel av genmodifierade djur så handlar det om djur som inte förväntas uppvisa någon avvikande fenotyp. Det innebär att de inte förväntas lida.

Den Centrala Djurförsöksetiska nämnden anser att det beskrivna projektet inte är att betrakta som djurförsök, enligt dess definition i Djurskyddslagen, och det således inte ska behandlas av en djurförsöksetisk nämnd.

Vad gäller hållning av försöksdjur så är det, enligt Djurskyddslagen/Djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som ska meddela föreskrifter om villkoren för förvaring av försöksdjur. Det är också Jordbruksverket som för tillståndsgivningen prövar om en anläggning uppfyller kraven för en tillståndsgivning.

Föreskrifterna ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om de vetenskapliga förutsättningarna förändras har Jordbruksverket möjlighet att meddela dispenser från föreskrifterna och kan på sikt också anpassa föreskrifterna enligt reglerade procedurer.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden borde alltså inte ha prövat ansökan. Centrala djurförsöksetiska nämnden undanröjer därför den regionala nämndens beslut och avvisar överklagandet då det beskrivna projektet inte kan ses som ett djurförsök enligt djurskyddslagens definition.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.