CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 060-2022

Yrkanden m.m.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 9 juni 2022 att avslå A.A. ansökan om etiskt godkännande, dnr [här uteslutet]. A.A., försöksledare, överklagade beslutet den 21 juni 2022. Stockholms djurförsöksetiska nämnd bedömde enligt protokoll från sammanträde den 14 juli 2022 att det fanns anledning att ändra det tidigare fattade beslutet i ärendet och beslutade att återuppta handläggningen av ärendet. Nämnden beslutade vidare att överlämna försöksledarens överklagande och handlingarna i ärendet till Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN).

Skälen för beslutet

Bestämmelser om vilka åtgärder en myndighet får eller ska vidta när en part i ett ärende framställer om att ett beslut som myndigheten fattat ska ändras finns i förvaltningslagen (2017:900, FL).

Utgångspunkten är att en myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Detta framgår av 37 § första stycket FL. En av grundtankarna med en sådan flexibel ordning är bl.a. att en enskild inte ska tvingas att överklaga ett beslut till överinstansen om prövningen likaväl kan ske hos myndigheten.

Om den enskilde däremot överklagar beslutet begränsas myndighetens möjligheter att ändra beslutet. I en sådan situation ska myndigheten ändra beslutet bara om det är uppenbart felaktigt och det kan göras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för den enskilde. Detta framgår av 38 och 39 §§ FL. Det framgår vidare av 46 § FL att myndigheten skyndsamt ska lämna över överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

Som framgått är det av avgörande betydelse att en myndighet reder ut om en enskild begär att ett beslut ska ändras enligt 37 § FL eller om det rör sig om ett överklagande som ska överlämnas till överinstansen för erforderlig handläggning.

I förevarande ärende tycks Stockholms djurförsöksetiska nämnd tolkat försöksledarens framställning som innefattande en begäran om ändring enligt 37 § FL av nämndens beslut den 9 juni 2022 och därför fortsatt handläggningen av ärendet för ställningstagande av ändringsbegäran. Under sådana förhållanden bedömer CDFN att Stockholms djurförsöksetiska nämnd av misstag överlämnat försöksledarens framställning till CDFN som ett överklagande. Ärendet hos CDFN ska därför skrivas av från fortsatt handläggning.

 

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.