CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 063-2013

Bakgrund och yrkanden m.m

Stockholms Södras regionala djurförsöksetiska nämnd (regionala nämnden) beslutade den 24 maj 2013 att godkänna A.A. ansökan om etisk prövning av djurförsök i projektet "Anpassning till klimatförändring: ekofysiologiska jämförelser mellan häckande vitkindade gäss i Arktis och tempererade områden". Regionala nämnden beslutade också att han skulle betala 6 000 kr i avgift får ansökan.
A.A. har överklagat beslutet och yrkat att han bara ska betala 3 000 kr i avgift eftersom försöket endast omfattar fritt levande vilda djur. Överklagandet inkom till Centrala djurförsöksetiska nämnden den 15 november 2013 efter det att Jordbruksverket under hösten infordrat 3 000 kr utöver de 3 000 kr som A.A. hade betalat. Regionala nämnden har efter det att överklagandet kom in angett att man inte har får avsikt att ompröva sitt beslut ang. avgiften.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelser om avgifter får etisk prövning finns bl.a. i 2 a § statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539). Bestämmelsen har följande lydelse:
2 a § Den som ansöker om etisk prövning av djurförsök enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534), ska betala en avgift enligt följande:

  1. Tillägg eller ändring i ett godkännande som inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd eller förlängning av godkännande som inte innebär någon annan ändring 1 500 kr
  2. Ansökningar som rör pilotstudier och ärenden som endast innebär användning av djur som inte hålls i en försöksdjursanläggning, dvs. privatägda djur, djur i anläggning som är godkänd får offentlig förevisning enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) eller fritt levande vilda djur 3 000 kr
  3. Ärenden som inte omfattas av punkt 1 eller 2 6 000 kr

Med privatägda djur menas djur som tillfälligt används i djurförsök men som huvudsakligen hålls får annat syfte än försöksdjursverksamhet och som företrädelsevis ägs av enskilda privatpersoner. Med pilotstudier menas ett försök som utförs med ett mindre antal djur eller på annat sätt i begränsad omfattning.
Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning
Eftersom försöket avser fritt levande vilda djur ska avgiften vara 3 000 kr.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 37 a § djurskyddslagen (1988:534) inte överklagas.

Detta beslut har fattats av [här uteslutet].


Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.