CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 063-2014

Bakgrund och yrkanden

Klaganden har två godkända ansökningar som har behandlats av Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd. En ansökan om tillägg rörande bl.a. dessa tillstånd inkom den 27 juni 2014 till Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd. Ansökan om tillägget överfördes till Uppsala djurförsöksetiska nämnd där ansökan registrerades den 2 juli 2014. Uppsala djurförsöksetiska nämnd avslog tilläggsansökan vid sitt möte l augusti 2014 och anförde följande som skäl. "Nämnden får endast medge undantag från kravet på att zebrafisken ska vara destinationsuppfödd om det finns vetenskapliga skäl. De skäl som sökanden har angett är enligt nämnden inte vetenskapliga skäl för vilka undantag kan beviljas."

Försöksledaren (FL) anförde som skäl för sin ansökan följande.

  • Innan kravet på destinationsuppfödning infördes köptes djur från en lokal djuraffär och detta fungerade bra.
  • Fiskarna skall vara av en viss storlek. Att få fram fiskar av rätt storlek tar lång tid, varför det inte går att utföra testerna inom rimlig tid.
  • De aktörer i Sverige som har till stånd för planmässig fortplantning av destinationsuppfödd zebrafisk har inte möjlighet att möta de krav vi ställer med avseende på leveranstider.
  • Att importera zebrafisk inför varje försök skulle leda till en sådan kostnadsökning att det innebär ett handelshinder. Även här är tidsaspekten ett problem.

FL överklagade beslutet. Överklagandet kom in till Centrala djurförsöksetiska nämnden den 26 augusti 2014. FL skickade in ytterligare en skrift som kom in till Uppsala djurförsöksetiska nämnd den 10 september 2014 som uppfattades som ett överklagande. Nämnden avvisade FLs överklagande för att det kommit in för sent.

I sitt överklagande har FL yrkat att kravet på att zebrafiskarna ska vara destinationsuppfödda ska upphävas. Som grund för överklagandet har FL i huvudsak vidhållit vad denne anfört i sin ansökan och lagt till följande.

  • Normal tid från det att kund kontaktar oss till teststart är cirka en månad. På denna tid finns ingen möjlighet att importera fisk i rätt storlek och med rätt känslighet.
  • Tillgång till zebrafiskar med definierad storlek med några veckors varsel är en förutsättning för att kunna utföra toxicitetstesterna.

Skälen för beslutet

Överklagandet av avvisningsbeslutet från den 10 september 2014

FLs överklagande skulle ha kommit in till den regionala djurförsöksetiska nämnden senast den 29 augusti 2014. Överklagandet kom in till Centrala djurförsöksetiska nämnden den 26 augusti 2014. Överklagandet skulle således inte ha avvisats. Centrala djurförsöksetiska nämnden upphäver därför Uppsala djurförsöksetiska nämnds beslut den 10 september 2014 att avvisa FLs överklagande som för sent inkommet.

Överklagandet av avslagsbeslutet från den 1 augusti 2014

I 19 § 4 djurskyddslagen (1988:534) anges att det vid djurförsök inte får användas andra djur än sådana som fåtts upp för ändamålet. Enligt 50 § djurskyddsförordningen (1988:539) får Jordbruksverket meddela föreskrifter om undantag från detta krav.

Relevant för denna ansökan är Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26, Saknr L 150). I 10 kap. 2 § första stycket 3 anges specifikt att djur av arten zebrafisk ska vara destinationsuppfödda. I tredje stycket i samma paragraf anges att en regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från kravet på destinations­ uppfödning enligt första stycket om det finns vetenskapliga skäl. I 7 kap. samma föreskrifter regleras den djurförsöksetiska prövningen. Även där anges, i 29 §, att den regionala djurförsöksetiska nämnden kan medge undantag från kravet på destinationsuppfödning om det finns vetenskapliga skäl.

Några vetenskapliga skäl för vilka undantag kan beviljas har inte framfötts. Centrala djurförsöksetiska nämnden gör därmed samma bedömning som Uppsala djurförsöksetiska nämnd har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

 

Beslutet kan inte överklagas.

 

Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.