CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 064-2013

Bakgrund och yrkanden m.m.

Umeå regionala djurförsöksetiska nämnd fattade den 24 maj 2013 beslut om att godkänna ett djurförsök ang. farmakokinetik hos gris för t-TUCB med villkoret att efter försökets avslutning ska djuren avlivas alternativt utplaceras.

Klaganden har överklagat beslutet och yrkat att villkoret att utplacering kan få ske ska upphävas. Som skäl för överklagandet har sammanfattningsvis anfört följande. Försöket gäller farmakokinetiska studier på gris med en substans som inte tidigare provats i detta djurslag. Substansen har provats i andra djurslag utan svåra biverkningar, men försöket måste ändå anses innehålla en från hälsosynpunkt betydande okänd faktor eftersom det provas i en ny djurart för första gången. Därför är både hälsopåverkan och djurens framtida hälsostatus mycket svårbedömd på förhand.

Skälen för beslutet

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått försöksledaren emot och beslutet kan överklagas.

Det villkor som den regionala djurförsöksetiska nämnden beslutat om innebär inte att djuren måste utplaceras efter det att försöket avslutats. Om försöksledaren anser att det inte ska ske p.g.a. bestämmelserna i statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur 2012:26, Saknr L 150, 11 kap. 15 §, ska djuren avlivas. Villkoret, som i det aktuella fallet är ett alternativ till avlivning, kan därför inte sägas innebära att nämndens beslut har gått försöksledaren emot. Överklagandet ska därför avvisas.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 37 a § djurskyddslagen 1988:534 inte överklagas.

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.