CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 075-2021

Skälen för beslutet

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade genom det överklagade beslutet att avslå försöksledaren A.A. ansökan om etiskt godkännande. Nämnden motiverade beslutet enligt i huvudsak följande. De frågeställningar som tillsändes försöksledaren besvarades inte fullgott. Nämnden kunde därför inte utföra den nytto–lidande analys som krävs. Precisionsgraden på beskrivningarna av varje enskild åtgärd, inklusive förtydliganden om hur djuren påverkas (konsekvenser, skador, lidanden och stress) av respektive åtgärd, var inte tillräckliga. Det saknades exempelvis helt beskrivning av hur infektionen ska utföras och hur djuren påverkas av den.

A.A., försöksledare, yrkar att han ska meddelas det etiska godkännande han ansökt om. Han anför att han i sitt överklagande preciserat sin ansökan.

Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) instämmer i regionala nämndens bedömning att underlaget vid tidpunkten för det överklagade beslutet inte medgav en sådan prövning av det sökta etiska godkännandet som bestämmelserna i 7 kap. 10 § djurskyddslagen förutsätter. Av bestämmelserna framgår att ett försöks betydelse ska vägas mot djurets lidande. Ansökningen om ett godkännande får vidare bifallas endast om en användning av djur i försöket kan anses angelägen från allmän synpunkt. Dessutom ska 1. det syfte som avses med verksamheten inte kunna uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används, 2. så få djur som möjligt användas, och 3. verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. CDFN anser sålunda att regionala nämnden haft fog för att avslå ansökan på sätt som skett.

De nya omständigheter försöksledaren fört fram vid CDFN ska inte prövas av CDFN som första instans. De får i stället prövas inom ramen för en eventuell ny ansökan vid regionala nämnden.

Sammanfattningsvis anser CDFN att överklagandet ska avslås.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.