CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 075-2023

Bakgrund

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 13 juli 2023 att godkänna djurförsöket [här uteslutet] ur etisk synpunkt. Nämnden fastställde försökets svårhetsgrad som avsevärd och förenade beslutet med följande villkor.

 1. Om det är möjligt att ersätta längre behandling (4–6 veckor) av upprepade ip/sc injektioner med 1–2 implantationer av minipump eller liknande ska detta användas i första hand. Smärtlindring post-op ska ges i minst 48 timmar vid implantering, därefter vid behov. Post-op daglig extra tillsyn ska utföras under 48 timmar i samband med smärtlindring.
 2. Intramuskulära injektioner får endast ske i quadriceps, max 2 injektioner per tillfälle och vid max tre tillfällen totalt.
 3. Inför behandling med gavage ska djuren tränas ordentligt så att stress vid gavage kan minimeras och helst ske så frivilligt som möjligt.
 4. Avbrytning ska ske direkt vid 0,4p på enskilt kriterium med undantag för vikt där avbrytning sker direkt vid 20% viktminskning eller senast vid BCS2- eller efter en vecka med 15% eller större viktminskning. Daglig extra tillsyn och daglig kroppsviktkontroll ska ske när djuren har 15% eller mer i viktminskning.
 5. Avbrytning ska ske direkt vid en samlad poäng om 0,4p utöver viktminskning eller vid 3 dagar med totalt 0,5–0,7p inklusive viktpoäng (upp till tre dagar med 0,5–0,7p gäller endast om det är svårt att få tillgång till nödvändig apparatur). Daglig extra tillsyn och daglig kroppsviktkontroll ska ske när djuren har en sammanlagd poäng om 0,5–0,7p.
 6. PVS ska uppdateras med antal djur med avsevärd svårhetsgrad respektive måttlig svårhetsgrad i enlighet med EU-försöksdjursdirektivet, bilaga VIII. För avsevärd svårhet gäller antalet djur som kan förväntas riskera andningspåverkan, tumörmodeller med metastaser med påverkan på djuren, t.ex. mer än 0,6p och/eller viktminskning om 15% eller mer.

Yrkanden m.m.

Försöksledaren yrkar att svårhetsgraden på försöket ska fastställas som måttlig. Vidare yrkar försöksledaren att villkor 1 och 6 ska tas bort samt att villkor 4 ska modifieras enligt följande: ”Avbrytning ska ske direkt vid 0,4p på enskilt kriterium med undantag för vikt där avbrytning sker direkt vid 20% viktminskning. Daglig extra tillsyn och daglig kroppsviktkontroll ska ske när djuren har 15% eller mer i viktminskning”.

I fråga om svårhetsgraden anför försöksledaren att det planerade försöket är designat för att ha minsta möjliga effekt på djuren. Den sjukdomsmodell som används i försöket har en mycket långsam progression och avbrytningspunkterna är avsiktligt satta för att säkerställa att djuren utsätts för ett mini­malt obehag. Försöksledaren beskriver att detta är för att syftet med studien är att studera uppkomst av tumörer och inte att studera svårt sjuka djur.

Försöksledaren hänvisar också till ett tidigare etiskt godkännande i samma studie (dnr [här uteslutet]) som godkändes med måttlig svårhetsgrad och beskriver att han under studierna aldrig observerat en viktminskning på 15 procent eller mer tillsammans med övriga tecken på minskat välbefinnande på djuren.

I fråga om villkor nr 1 beskriver försöksledaren att en implantation av en minipump riskerar att orsaka ett större lidande på djuren vilket inte är förenligt på 3R-priciper. Vidare framför försöksledaren att den regionala nämn­dens uppdrag är att bedöma den ansökta försöksmodellen och inte att om­strukturera den och dess metodik.

När det gäller villkor nr 4 framför försöksledaren att en viktminskning på 15–19 procent inte har någon större effekt på djuren. På 5 år har en sådan viktminskning i kombination med nedsatt allmäntillstånd aldrig observerats. I ansökan finns vidare redan beskrivet att avbrytning sker om djuren uppvisar vidare kriterier samtidigt som 0.4 poäng i viktminskning. Vidare sker avbrytning direkt om djuret uppnår 20 procent viktförlust eller senast vid BCS2. Försöksledaren pekar också på att den förväntade viktminskningen sker långsamt vilket ytterligare minskar effekten på djuren.

Försöksledaren hänvisar i fråga om villkor nr 6 till det han anfört om försökets svårhetsgrad och pekar på att försöket är utformat för att ha en så liten effekt på djuren som möjligt. Försöksledaren beskriver att inga djur förväntas uppvisa andningssvårigheter eller uppvisa några negativa effekter till följd av tumörer, metastaser eller viktminskning. Svårhetsgraden på försöket ska således fastställas som måttlig vilket gör villkor nr 6 överflödigt.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelser om grundläggande principer för djurförsök finns i 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192). Av de bestämmelserna framgår att djurförsök får utföras endast under förutsättning att 1. det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används, 2. så få djur som möjligt används, 3. verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 4. det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som har fötts upp för ändamålet (destinationsuppfödning).

Utöver det som anges i 7 kap. 1 § djurskyddslagen ska djurförsök enligt 4 kap. 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (L 150) utformas så att

 1. de leder till det minsta lidandet och den lägsta graden av bestående skada för försöksdjuren,
 2. djurarter med den minsta förmågan att uppleva lidande används, samt
 3. de följer god vetenskaplig praxis.

Den som ska använda djur i ett djurförsök ska ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd, innan användningen påbörjas. Godkännandet får förenas med villkor. Detta anges i 7 kap. 9 § djur­skyddslagen.

Enligt 7 kap. 10 § djurskyddslagen ska djurförsök, utifrån graden av lidande hos djuret, klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet.

Vid klassificeringen av svårhetsgraden ska en regional djurförsöksetisk nämnd enligt 7 kap. 19 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur ta hänsyn till typen av försök, samt från fall till fall bedöma följande faktorer:

 1. Typ av åtgärder och hantering av försöksdjuret.
 2. Typ, intensitet, varaktighet, frekvens och eventuell kumulativ effekt av det lidande som försöksdjuret orsakas i djurförsöket.
 3. Mängden och arten av ingrepp som försöksdjuret kommer att utsättas för.
 4. Förhindrande av möjlighet att uttrycka naturligt beteende inbegripet begränsningar i standarden för inhysning, hållande och skötsel av försöksdjuret.

Även den s.k. avbrytningspunkten har betydelse vid klassificeringen av svårhetsgraden. Avbrytningspunkten är enligt 1 kap. 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur den i förväg satta grän­sen för ett djurs lidande då djuret av djurskyddsskäl ska tas ur ett djurförsök oavsett om försökets slutpunkt har uppnåtts. Ett djurförsök ska enligt 4 kap. 5 § i samma föreskrifter ha så tidig och skonsam avbrytningspunkt som möjligt. Avbrytningspunkten ska ha tydliga bedömningskriterier.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Svårhetsgrad

Försöksledaren har i den etiska ansökan samt i sitt överklagande beskrivit att syftet med försöket är att studera uppkomst av tumörer och inte att studera svårt sjuka djur. Det planerade försöket är designat för att ha minsta möjliga effekt på djuren och den sjukdomsmodell som används i försöket har en mycket långsam progression.

Mot denna bakgrund anser Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) att tumörmodellerna som enskilda faktorer inte riskerar ett avsevärt lidande för djuren. Därtill är avbrytningspunkten satt till 0,4 på ett enskilt kriterium enligt för försöket tillämpad bedömningsmall, KI-mallen. Detta är en relativt låg avbrytningspunkt.

Sammantaget bedömer CDFN att försökets svårhetsgrad ska klassificeras som måttlig svårhet.

Villkor nr 4

I den etiska ansökan har försöksledaren beskrivit att avbrytning sker om ett djur uppnår en viktminskning på 20 procent eller senast vid BCS2 samt om 0,4 poäng på KI-skalan uppnås för hull i samband med att andra kliniska symptom uppvisas.

Vidare har också försöksledaren beskrivit att den förväntade vikt­minskningen kommer att ske långsamt och att under de 5 år som studien på­gått har inga djur med viktminskning på 15–19 procent någonsin observerats med ytterligare tecken på minskat välbefinnande.

CDFN bedömer därmed att den avbrytningspunkt som försöksledaren har angivit uppfyller kraven i gällande bestämmelser och villkor nr 4 ska därför omformuleras till: ”Avbrytning ska ske direkt vid 0,4p på enskilt kriterium med undantag för vikt där avbrytning sker direkt vid 20% viktminskning. Daglig extra tillsyn och daglig kroppsviktkontroll ska ske när djuren har 15% eller mer i viktminskning.”

Villkor nr 1 och nr 6

En regional djurförsöksetisk nämnd har en möjlighet att förena ett etiskt godkännande med särskilda villkor. Detta innebär dock inte att en regional djurförsöksetiska nämnd har en obegränsad möjlighet att använda formen särskilda skäl i ett etiskt godkännande. Särskilda skäl ska tillföra en nödvändig förutsättning för att djurförsök ska få utföras med stöd av meddelat etiskt godkännande utöver det som gäller enligt tillämpliga generella bestämmelser i bl.a. djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur. Erinringar om vilka bestämmelser som ska iakttas under pågående försök och anvisningar om hur de ska följas kan således inte ges formen som särskilda villkor.

CDFN bedömer att både villkor nr 1 och nr 6 närmast utgör erinringar om gällande bestämmelser och anvisningar om hur de ska iakttas under försöket. Villkoren ska därför undanröjas.

Detta beslut får inte överklagas.

Mattias Almqvist

Detta beslut har fattats av Mattias Almqvist, ordförande, [här uteslutet].

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.