CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 082-2023

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare, ansökte om etiskt godkännande av djurförsöket [här uteslutet]. I sin ansökan angav han svårhetsgraden ringa för försöket men anförde att svårhetsgraden egentligen inte ens uppgick till den nivån. Enligt försöksledaren var han tvungen att uppge en svårhetsgrad för att kunna komma vidare i ansökningsformuläret.

Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd beslutade den 30 augusti 2023 att meddela ett etiskt godkännande för djurförsöket i enlighet med ansökan. Godkännandet förenades inte med några villkor.

Försöksledaren yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra den regionala nämndens beslut och i först hand avvisa hans ansökan och i andra hand att godkännandet ska meddelas utan att försöket klassificeras i någon svårhetsgrad.

Skälen för beslutet

En grundläggande förutsättning för att en person som är berörd av ett beslut ska kunna få till stånd en överprövning av beslutet efter överklagande är enligt 42 § förvaltningslagen (2017:900) att beslutet har gått honom eller henne emot. En avgörande omständighet vid bedömningen av om ett beslut gått den berörde i emot är vad han eller hon ansökt om.

Som djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2019:9) om försöksdjur, L 150, är formulerade innebär en ansökan om etiskt godkännande att en sökande önskar besked om djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt och i vilken svårhetsgrad djurförsöket ska klassificeras.

Den regionala nämnden har prövat försöksledarens ansökan i sak och beslutat i enlighet med denna. Det sålunda meddelade godkännandet med nödvändig klassificering av försöken har därmed inte gått försöksledaren emot på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet ska därför avvisas.

 

Detta beslut får inte överklagas.

 

Mattias Almqvist

Detta beslut har fattats av Mattias Almqvist, ordförande och föredragande, [här uteslutet].

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.