CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 089-2013

Bakgrund och yrkanden m.m.

Malmö/Lunds regionala djurförsöksetiska nämnd (regionala nämnden) beslutade den 22 juli 2013 att godkänna A.A. ansökan om etisk prövning av djurförsök i projekten [här uteslutet] resp. [här uteslutet]. Regionala nämnden beslutade också att han skulle betala 6 000 kr i avgift för resp. ansökan.

A.A. har överklagat beslutet och yrkat att han bara ska betala 1 500 kr i avgift för resp. ansökan eftersom försöken är förlängningar av giltighetstiden för två tidigare godkända ansökningar från 2010. Han har vidare anfört att endast mindre ändringar har gjorts i de nu aktuella ansökningarna jämfört med de tidigare och att inga nya djurförsök har tillkommit.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelser om avgifter för etisk prövning finns bl.a. i 2 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539). Bestämmelsen har följande lydelse:

2 a § Den som ansöker om etisk prövning av djurförsök enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534), ska betala en avgift enligt följande:

  1. Tillägg eller ändring i ett godkännande som inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd eller förlängning av godkännande som inte innebär någon annan ändring 1 500 kr
  2. Ansökningar som rör pilotstudier och ärenden som endast innebär användning av djur som inte hålls i en försöksdjursanläggning, dvs. privatägda djur, djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) eller fritt levande vilda djur 3 000 kr
  3. Ärenden som inte omfattas av punkt 1 eller 2 6 000 kr

Med privatägda djur menas djur som tillfälligt används i djurförsök men som huvudsakligen hålls för annat syfte än försöksdjursverksamhet och som företrädelsevis ägs av enskilda privatpersoner. Med pilotstudier menas ett försök som utförs med ett mindre antal djur eller på annat sätt i begränsad omfattning.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Eftersom det är fråga om nya ansökningar som gäller nya djurförsök ska avgift betalas enligt punkten 3 i den angivna bestämmelsen, dvs. 6 000 kr per ansökan. Regionala nämndens beslut är alltså riktigt och överklagandet ska avslås.

Centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får enligt 37 a § djurskyddslagen (1988:534) inte överklagas.

Detta beslut har fattats av [här uteslutet].

 

Signerat: Charlotte Brokelind, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.