CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 089-2023

YRKANDEN M.M.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 28 september 2023 att godkänna försöket [här uteslutet] ur etisk synpunkt. Som villkor för försöket angavs bl.a. att samtliga honor, inklusive de hormonbehandlade ska vara minst 7 veckor gamla vid parning för att undvika onödigt lidande för djuren.
Försöksledaren yrkar att godkännandet ska gälla utan detta villkor och för fram bl.a. följande. Enligt en studie av Kolbe et al. (2016) uppvisar unga mushonor (3–4 veckors ålder) inga ökade välfärdsproblem eller onödigt lidande i jämförelse med äldre mushonor (7–8 veckors ålder). För hormonbehandling och parning bör unga honor före puberteten (3–4 veckors ålder) användas, eftersom det ger bäst resultat i form av antal skördade ägg och embryon. Eftersom äldre honor ger färre ägg/embryon jämfört med yngre honor kommer användningen av 7–8 veckor gamla honor öka antalet möss som krävs för experimentet.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Djurförsök får endast utföras under förutsättning att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Detta framgår av 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).
Enligt den etiska ansökan är ett av syftena med studien att studera så kallade ”enhancers” i genomet hos transgena möss (embryon) och deras roll i uppkomst av cancer. I ansökan anges vidare att preimplantatoriska embryon fås från honmöss (äggdonatormöss) som har hormonbehandlats (superovulering) och parats med fertila hanar. Honorna avlivas 1–3 dagar efter parningen och de inre reproduktionsorganen dissekeras ut varefter de preimplantatoriska embryona skördas från dessa.
Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning Superovulering och parning av 3–4 veckors mushonor är en etablerad metod som används över hela världen för att kunna skörda befruktade embryon. Hormonbehandlingen leder till superovulering och könsmognad hos mushonorna och metoden innebär inte någon påvisbar olägenhet eller skada hos dessa. Eftersom honorna avlivas i samband med att embryona skördas finns ingen risk för att djuren kommer att utsättas för lidande i samband med fosterutveckling. Därtill har den regionala nämnden tidigare godkänt denna metod för framställning av befruktade ägg/embryon (dnr [här uteslutet]).

Mot denna bakgrund ska överklagandet bifallas och det aktuella villkoret upphävas.

Detta beslut får inte överklagas.

Ulrika Melin

Detta beslut har fattats av Ulrika Melin, vice ordförande, [här uteslutet].

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.