CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 097-2014

Bakgrund och yrkanden

Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd beslutade den 10 oktober 2013 att godkänna försöksledaren (FL) ansökan om etisk prövning. Den 30 maj 2014 inkom FL med ett tillägg till ursprungsansökan. I tillägget ansöktes om två saker. 1) att också få utföra experimenten på Astrid Fagraeus Laboratoriet, och 2) att ytterligare 200 djur (utöver det tidigare beviljade 600 djuren) skulle ingå i studien. Studien har två specifika modeller för inflammatorisk sjukdom. Antingen så injiceras antikroppar, som inducerar inflammation, eller så stasas en njurartär under 30 min, vilket åstadkommer en ischemisk skada. Några djur från båda dessa grupper ska dessutom gå i metabolismbur.

Ansökan behandlades av Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd vid dess möte 8 juli 2014 och avslogs i sin helhet. Beslutet överklagades av FL. När beslutet omprövades av den regionala djurförsöksetiska nämnden den 25 september 2014 beslöts att den del av tilläggsansökan godkändes som avsåg att del av försöket får utföras på Astrid Fagraeus Laboratorium. Däremot avslogs utökningen av antalet djur med motiveringen att de procedurer som de extra djuren ska genomgå får anses riskera att inverka negativt på dessa djurs välfärd.

FL har som skäl får sitt överklagande anfört följande. Tillägget avser endast utökandet av experiment till ytterligare en facilitet samt inkluderandet av 200 djur av en helt opåverkad transgen muslinje. Vi förmodar att nämnden kan ha ansett att utökandet av antalet djur innebär en risk för försämrad välfärd för djuren, men frågan ställdes aldrig till oss och vi fick aldrig tillfälle att diskutera denna fråga. Vi är öppna för möjligheten att inkludera den nya stammen i det djurantal som godkändes i originalansökan. Vi anser inte att lagtexten ovan avser att referera till eventuella originalansökaningar som redan är godkända, utan endast eventuella NYA procedurer som riskerar inverka negativt på djurens välfärd. Vi har ej lagt till nya moment/procedurer i tillägget.

Skälen för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

För användning av djur i djurförsök krävs godkännande från etisk synpunkt innan användningen påbörjas, vilket framgår av 21 § djurskyddslagen (1988:534). I statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SNFS 2012:26) finns kompletterande bestämmelser för den djuretiska prövningen. Tillägg eller ändringar i en ansökan regleras i 7 kap. 22-24 §§ av aktuella föreskrifter. Den regionala djurförsöksetiska nämnden ska vid tillägg eller ändring i en ansökan pröva om det krävs en ny etisk prövning. Om en regional djurförsöksetisk nämnd bedömer att tilläggen eller ändringarna kan inverka negativt på djurens välfärd krävs en ny etisk prövning. Om en regional djurförsöksetisk nämnd bedömer att tilläggen eller ändringarna inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd, ska nämnden i protokollet notera vilken ändring som har gjorts samt lägga en kopia på protokollet till ursprungsärendet.

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Regeringen har bemyndigat Jordbruksverket att meddela föreskrifter både om hur en ansökan om etisk prövning ska utformas och hur den etiska prövningen djurförsök ska gå till. Jordbruksverket anger i sina föreskrifter att det finns två sätt att ansöka om detta. Antingen skriver man en komplett djurförsöksetisk ansökan, eller så kan man anhålla om ändring eller tillägg till en redan godkänd ansökan. Ett sådant tillägg får för närvarande endast göras under förutsättningen att det inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd.

FL har lämnat in en ansökan om tillägg till en befintlig djurförsöksetisk ansökan, där tillägget medför att ett ökat antal djur ska genomgå procedurer som inverkar negativt på djurens välfärd. Detta är inte förenligt med reglerna för när tillägg till en ansökan får göras. Centrala djurförsöksetiska nämnden avslår således överklagan.

Beslutet får inte överklagas

 

Signerat: Anna Lantz, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.