CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 102-2022

Yrkanden m.m.

Uppsala djurförsöksetiska nämnd beslutade den 25 november 2022 att god- känna ändringsansökan för försöket [här uteslutet] med diarienummer [här uteslutet]. Försökets svårhetsgrad bedömdes som måttlig. Nämnden beslutade också att avslå den del av ansökan som avsåg undantag från kravet på att kaniner som används i djurförsök ska vara destinationsuppfödda och förtydligade att de kaniner som angivits i ansökan inte fick användas i försök.

Försöksledaren yrkar att undantag från kravet på destinationsuppfödning ska beslutas.

Skälen för beslutet

Det beslut som överklagas i detta ärende gäller undantag från djurskydds- lagens krav på s.k. destinationsuppfödning. Bestämmelser om detta finns 7 kap. 1 § första stycket 4 djurskyddslagen (2018:1192) och är en del av de grundläggande principer som ska gälla för djurförsök. Enligt bestämmel- serna får djurförsök utföras endast under förutsättning att det vid verk- samheten inte används andra djur än sådana som har fötts upp för ändamålet (destinationsuppfödning). Statens jordbruksverk har med stöd av be- myndigandena i 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen och 7 kap. 2 § 1 djurskyddsförordningen (2019:66) meddelat föreskrifter om undantag från kravet på destinationsuppfödning. Regeltekniskt har detta lösts i före- skrifterna på så sätt att vissa uppräknade arter och grupper av arter i 10 kap. 2 § första stycket Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (L 150) ska vara destinationsuppfödda och att övriga ej uppräknade djurarter är undantagna från krav på destinations- uppfödning. En art eller grupp av art som nämns i uppräkningen och som därmed ska vara destinationsuppfödd är kanin. I samma paragrafs tredje stycke föreskrivs att en regional nämnd får medge undantag från kravet på destinationsuppfödning enligt första stycket om det finns vetenskapliga skäl. I 10 kap. 3 § första stycket L 150 räknas sju villkor upp som ska vara upp- fyllda för att ej destinationsuppfödda djur ska få användas i djurförsök. Ett av villkoren, 10 kap. 3 § första stycket 7 L 150, är att en regional djur- försöksetisk nämnd har medgett undantag från krav på destinations- uppfödning.

I ärendet har inte framkommit att det finns några vetenskapliga skäl för att medge undantag från kravet på destinationsuppfödning när det gäller kanin. Överklagandet ska därför avslås.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.