CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 774-2020

Skälen för beslutet

Frågan i ärendet är om försöket ska utvärderas i efterhand och, i så fall, om information som beskriver vilken typ av vehikel som ska användas vid försöket ska samlas in.

Tillämpliga bestämmelser m.m.

En regional djurförsöksetisk nämnd ska vid prövningen av ett etiskt godkännande av ett djurförsök även besluta om försöket ska utvärderas i efterhand (7 kap. 10 § tredje stycket djurskyddslagen [2018:1192]).

Enligt 7 kap. 33 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9), saknr L 150, ska följande djurförsök utvärderas i efterhand.

  1. Alla djurförsök där primater används.
  2. Alla djurförsök som klassificeras i svårhetsgraden "avsevärd".
  3. Övriga djurförsök som den regionala djurförsöksetiska nämnden har beslutat ska utvärderas.

I de allmänna råden till bestämmelsen anges bl.a. följande. "Djurförsök enligt 33 § 3 kan vara sådana där det finns behov av att få ytterligare kunskap om hur de metoder som har använts har inverkat på försöksdjuren. Även val av djurart kan vara skäl för att utvärdera djurförsöket i efterhand".

Vidare anges att den regionala djurförsöksetiska nämnden vid bedömningen av djurförsök enligt 33 § 3 ska specificera och motivera vilka frågeställningar utvärderingen ska avgränsas till och, när det är lämpligt, vilken dokumentation som ska samlas in (7 kap. 34- 35 §§ ovan nämnda föreskrifter).

I förarbetena anges bl.a. följande om utvärderingar i efterhand. Skäl att utvärdera försöket i efterhand kan exempelvis vara att det finns behov av att i efterhand bedöma metoder som har använts för djurförsök och hur de har inverkat på djuren för att skaffa sig ytterligare kunskaper om dessa metoder inför bedömningen av kommande ansökningar. Även användning av olika djurslag för vissa frågeställningar kan föranleda att det finns skäl att utvärdera försöket i efterhand. [...] Vid bedömningen av om det finns skäl att utvärdera försök i efterhand är det viktigt att nämnden noggrant tar ställning till vilka frågeställningar som behöver belysas och att utvärderingen avgränsas till dessa. Syftet med utvärderingen är att bidra till ökad kunskap om de djurförsök som har utförts. Denna kunskap bör kunna bidra till framtida bedömningar av exempelvis tillämpningen av de tre R:ns princip (prop. 2011/12:138 s. 42).

Centrala djurförsöksetiska nämndens bedömning

Förutom försök där det är obligatoriskt med utvärdering i efterhand - försök med primater och försök där svårhetsgraden klassificeras som avsevärd - ska även andra försök, där den regionala djurförsöksetiska nämnden så har beslutat, utvärderas i efterhand. I ovan angivna bestämmelser och förarbete anges bl.a. att det ska finnas ett behov av att få ytterligare kunskap om hur de metoder som har använts har inverkat på försöksdjuren. Vidare anges att det är viktigt att nämnden noggrant tar ställning till vilka frågeställningar som behöver belysas och att utvärderingen avgränsas till dessa. Syftet är att bidra med ökad kunskap om de djurförsök som utförts. I övrigt saknas närmare anvisningar vad som gäller kring den regionala nämndens beslut i dessa frågor.

Det kan således konstateras att den regionala nämnden har ett mycket stort utrymme att självständigt bedöma vilka djurförsök som ska utvärderas i efterhand och att utforma de frågeställningar som utvärderingen ska avgränsas till. Endast om en regional nämnd har fattat ett uppbenbart felaktigt beslut bör det ändras. Enligt Centrala djurförsöksetiska nämndens mening kan en utvärdering i det aktuella fallet bidra till ökad kunskap om de djurförsök som har utförts och även bidra till förbättrade metoder vid framtida djurförsök. Även information om vilken typ av vehikel som ska användas kan bidra med relevant information. Den regionala nämnden har således haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska därför avslås.

 

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Ulrika Melin, Vice ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.