CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 810-2020

Bakgrund

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (den regionala nämnden) beslutade den 2 april 2020 att avslå Försöksledaren (FL) ansökan om etiskt godkännande. Som skäl för beslutet angav den regionala nämnden att den delar beredningsgruppens bedömning och att ytterligare komplettering av ansökan inte kan förväntas ändra bedömningen. Beredningsgruppens förslag till den regionala nämndens beslut framgår av bilaga 1.

Yrkanden m.m.

FL yrkar att etiskt godkännande av djurförsöket ska beviljas. FL för fram bl.a. följande. Den regionala nämnden och dess beredningsgrupp 3 har missbedömt ansökan trots att frågorna har besvarats utförligt. Ansökan inklusive de kompletterande svaren, utgör ett bra underlag för ett godkännande. I detta överklagande vill FL förtydliga och belysa vissa saker ytterligare. Det är dock inte fråga om något tillägg eller ändring av ansökan.

Frågorna om vilka åtgärder och det maximala antalet åtgärder som enskilda djur kommer att genomgå i studien har besvarats tidigare. Flertal av de åtgärder som redovisas är väl etablerade standardprocedurer med måttlig eller ringa svårhetsgrad. Eftersom flera enklare åtgärder har beskrivits separat återspeglar inte det totala antalet åtgärder belastningen på varje djur. Det är istället den faktiska belastningen som bör noteras. Djurets välmående är av avgörande betydelse för försöken eftersom avsikten är att djuren ska studeras under så naturliga betingelser som möjligt, utan att djurets naturliga funktion belastas av anestesi eller stress.

Varje enskilt djur genomgår maximalt 12 åtgärder. Detta antal kan ge intrycket av att djuren utsätts för en ovanligt hög påverkan, vilket inte är fallet. Antalet åtgärder beror på att flera begränsade experimentella delprocedurer ofta krävs för att besvara de olika biologiska frågorna i studien. Dessa del-procedurer är ofta utspridda över en längre tid och de flesta av dessa händelser har liten inverkan på djuren.

Beredningsgruppen menar att åtgärderna inte är tillräckligt precist beskrivna, vilket tillbakavisas. Beredningsgruppens kommentar är övergripande och konkreta exempel saknas, vilket gör uttalandet svårt att bemöta.

Avbrytningstidpunkterna i försöket har sänkts, vilket framgår av de svar som ansökan kompletterades med. Avbrytningspunkten sänktes från 1,6 till 1,2 poäng gällande återhämtningsfasen under en vecka efter operationen för fastsättning av kranialfönstret. Även avbrytningspunkten för djur med kranialfönster efter återhämtningsfasen sänktes från 0,8 till 0,6 poäng. Det är inte förväntat att 0,6 poäng kommer att uppnås under åtgärderna. Anledningen till att använda avbrytningspunkten 0,6 istället för 0,3 poäng är en önskan om att ha en möjlighet att behandla eventuella kortvariga problem om det finns utsikter för djuret att återhämta sig.

Av ansökan, och de kompletterande svaren till denna, framgår vad varje enskilt djur kan gå igenom. Det förtydligande som gjorts i detta överklagande visar också hur stort lidande varje enskilt djur kan gå igenom. Nyttan av detta projekt är avsevärd och motsvarande resultat är inte möjliga att åstadkomma utan djurförsök, vilket bör framgå av det material som finns i ärendet. Den beskrivna etablerade tekniken (MHC) är framtagen för att maximera djurens välmående och minimera lidande under intravital mikroskopi utan anestesi.

Med möjligheten att utföra sådana studier utan anestesi kan ett närmande av det normala fysiologiska tillståndet ske. Detta gör det möjligt att bekräfta eller avfärda tidigare resultat inom diabetesforskningen som utförts med sövda djur. Försöket kan därför ge mer relevanta forskningsresultat hädanefter. När det går att få relevanta data på vakna djur på ett tidigare stadium i forskningen kan även ett färre antal djur totalt sett studeras. Det är troligt att data från denna studie kommer att bidra till att stärka 3R för framtida djurförsök.

FL för även fram kritik mot den regionala nämndens handläggning av ärendet och anför bl.a. följande. Den tid som passerade från det att överklagandet gavs in till den regionala nämnden till dess överklagandet nådde Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) är obegripligt lång. Överklagandet borde ha kommit CDFN till handa redan den 15 maj 2020, men på grund av bristfällig handläggning tog det 15 veckor för överklagandet att nå fram. FL anser även att den inbetalda avgiften borde återbetalas som ett minimum av kompensation för den skada som verksamheten har orsakats av den regionala nämnden.

Skälen för beslutet

Vid prövningen av ett etiskt godkännande av ett djurförsök ska försökets betydelse vägas mot djurets lidande. Försöket ska, utifrån graden av lidande hos djuret, klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och endast under förutsättning att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon ann.an tillfredsställande metod där djur inte används, att så få djur som möjligt används och att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

Detta anges i 7 kap. 1, 9 och 10 § djurskyddslagen (2018:1192). Enligt 7 kap. 9 § djurskyddsförordningen (2019:66) får ett etiskt godkännande inte ges för djurförsök som skulle medföra svårt lidande som sannolikt skulle bli långvarigt och inte kunna lindras.

CDFN konstaterar att det av ansökan tillsammans med det kompletterande underlaget som finns i ärendet framgår att det finns en tillräckligt tydlig beskrivning av vilka åtgärder ett enskilt försöksdjur kommer att genomgå samt att varje enskilt djur maximalt kommer att genomgå 12 åtgärder. CDFN anser dock, trots de kompletteringar som har gjot1s i ärendet, att kopplingen mellan syftet och nyttan med försöket inte har tydliggjorts på ett konkret sätt. Beskrivningen av nyttan med försöket är alltför allmänt hållen. Försökets betydelse ska också vägas mot djurens lidande. Det är fråga om ett stort antal åtgärder som ska pågå under en relativt lång period. Även med beaktande av att avbrytningspunkterna har sänkts är dessa fortfarande höga. Detta i kombination med försöktes svårhetsgrad (avsevärd för fastsättning av kranialfönster) innebär att försöket, såsom det beskrivits i befintlig ansökan, inte kan godkännas från etisk synpunkt. Överklagandet ska därmed avslås.

Av Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden (SJVFS 2019: 10 sak nr L 117) framgår vilka avgifter som ska tas ut vid ansökan om etiskt godkännande av djurförsök. CDFN konstaterar att avgift tagits ut med ett korrekt belopp. Då CDFN varken kan besluta om återbetalning av inbetalda avgifter eller åtgärda eventuell bristfällig handläggning hos de regionala nämnderna lämnas FL kommentarer gällande detta utan vidare åtgärd.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Ulrika Melin, Vice ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.