CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 821-2020

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare på A.B., yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska ändra det överklagade beslutet och meddela henne sökt etiskt godkännande. A.A. anför bl.a. följande. Den regionala nämnden har inte fört någon dialog med henne angående metabolismburarna. Hon har många frågor som inte besvarats och hon hittar ingen motivering till avslaget. Hade den regionala nämnden kunnat tolerera metabolismburar om försöket ändrats på så sätt att försöksdjuren vistas en kortare tid i burarna?

Skälen för beslutet

Enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900, FL) ska en myndighet se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen (se även 7 kap. 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd [SJVFS 2019:9] om försöksdjur, saknr L 150).

Centrala djurförsöksetiska nämnden bedömer att handläggningen vid den regionala nämnden uppfyller de krav som följer av 23 § FL och 7 kap. 7 § L 150. Det finns således inte sådana brister i handläggningen vid den regionala nämnden att det överklagade beslutet ska undanröjas och ärendet återförvisas dit för fortsatt handläggning.

Som Centrala djurförsöksetiska nämnden konstaterat har den regionala nämnden vidtagit erforderliga åtgärder för att utreda ärendet. Frågan blir då om försöksledaren på ett tillräckligt tydligt sätt motiverat en hållandetid i metabolismburarna om elva dagar. I den delen ger försöksledarens svar under utredningen i den regionala nämnden närmast intrycket att även en kortare hållandetid hade kunnat accepteras. Försöksledaren har inte heller på ett tillräckligt konkret sätt motiverat en hållandetid om elva dagar eller beskrivet ett alternativt försöksupplägg med kortare hållandetid. Det försöksledaren anfört i ärendet vid Centrala djurförsöksetiska nämnden föranleder inte någon annan bedömning. Mot denna bakgrund anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att det som framgår av handlingarna i ärendet inte ger tillräckligt stöd för slutsatsen att lidandet som elva dagar i en metabolismbur innebär är nödvändigt för att uppnå syftet med försöket. Den regionala nämnden har således haft fog för att vägra sökt tillstånd för den del av försöket som gäller hållande i metabolismburar.

Eventuella ändringar i det av den regionala nämnden meddelade etiska godkännandet och som tar sikte på frågan om hållandetiden i metabolismburar, bör inte lämpligen prövas av Centrala djurförsöksetiska nämnden som första instans. Om försöksledaren anser att ett etiskt godkännande ska meddelas för hållande i metabolismburar under en kortare tid än den i ansökan angivna, får försöksledaren ansöka om en ändring av godkännandet hos den regionala nämnden.

Sammanfattningsvis anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att överklagandet ska avslås.

Detta beslut får inte överklagas

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.