CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 873-2020

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare på A.B., yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska upphäva villkor nr 6. Hon anför bl.a. följande. Som framgår av hennes ansökan [här uteslutet] finns det redan möjlighet till utökad tillsyn vid behov, post-injektionen kontroll och vägning av djuren. Genom denna ordning fångas eventuella problem upp. Det beslutade villkoret är dessutom oklart. Hur länge ska djuren ha ökad tillsyn? Om en post-injektionen biverkan uppstår, förväntar hon sig att den uppstår de närmaste dygnen efter injektionen. Det är också därför hon inkluderat åtgärden post-injektionell kontroll enligt ansökan.

Skälen för beslutet

I avsnittet ”Beskrivning av vad som ska göras for att minska djurets lidande - både farmakologisk lindring och övriga insatser liksom ökad tillsyn” i 4.5.1.1 i försöksledarens ansökan anges följande. ”Djuren sövs med isofluran alternativt ketamin/medetomidin under intrakardiell injektion. Val av sövningsmetod kan ändras i samråd med veterinär. Mössen vägs före varje behandling och därefter varje vecka, kan utökas vid behov. Djurens allmäntillstånd kontrolleras vid post-injektion-kontroll dagen efter injektionen. Utökad tillsyn av allmäntillstånd och vikt sker minst en gång per vecka. Vid behov utökas tillsynen till två eller fler gånger per vecka. Vid behov samråds med veterinär.”

Det framgår inte av det överklagade beslutet vilka konkreta omständigheter som motiverat den regionala nämnden att besluta om villkor nr 6. Det framgår därmed inte hur villkoret förhåller sig till det försöksledaren angett i avsnitt 4.5.1.1 om tillsyn och till den tillsyn som ska ske enligt 16 kap. 13 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur, L 150. Detta är en brist i beslutet som motiverar att villkor nr 6 ska undanröjas.

Centrala djurförsöksetiska nämnden bör inte lämpligen som första instans utreda och besluta i fråga om behovet av ett villkor om tillsyn och ett sådant eventuellt villkors närmare utformning.

Sammanfattningsvis anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att villkor m 6 ska undanröjas och att ärendet ska återförvisas till den regionala nämnden för fortsatt handläggning.

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.