CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 874-2020

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare på A.B., yrkar att Centrala djurförsöksetiska nämnden ska upphäva villkor nr 5.

Försökets utformning kräver att ett mindre antal djur utsätts för åtgärder inom ramen för det som i försöket kallas central mekanism (CM) två gånger. Den andra gången djuret utsätts för åtgärden är beskriven som en separat åtgärd, åtgärd 10. Villkor nr 5 i det överklagade beslutet innebär att åtgärden inte kan genomföras.

Av de förklaringar han lämnat under handläggningen i den regionala nämnden framgår att åtgärd 10 är nödvändig, dvs. det är nödvändigt att exponera vissa djur en andra gång för åtgärder inom ramen för CM. Åtgärden är dessutom vederbörligt motiverad i avsnitt 4.2.1.1, åtgärd 10, "Motivering av åtgärden - varför den behöver göras och varför beskrivet sätt är det bästa sättet att utföra åtgärden på" i ansökan.

Det kan tilläggas försökets huvudsakliga frågeställning är att klargöra vilka typer av nervceller som är inblandade i centrala mekanismer som styr smärtkänslighet och hur dessa påverkas av omgivningen. Den enda till buds stående metoden för denna typ av studier kallas funktionell genetisk tracing. Nyckeln till försöket ligger i att klargöra att det experimentella upplägget klarar av att fånga upp den förändring i cellers aktivitet som orsakats av yttre påverkan på djuren, t.ex. stress eller sömnbrist. Detta kan bara uppnås på ett sätt, nämligen att utsätta djuren för samma yttre påverkan två gånger, dvs. åtgärd 10, och sedan kvantifiera om aktiva celler vid båda tillfällena överlappar. Beträffande åtgärd 10 ska tilläggas att den är en vetenskapligt baserad metod.

Villkor nr 5 i det överklagade beslutet får enligt honom följden att det kan bli svårt att försvara försöket ur etisk synvinkel och att försöken kanske blir vetenskapligt meningslösa.

Han har i detalj i ansökan förklarat hur lidandet för de 150 djur i åtgärd 10 ska begränsas och minimeras (se avsnitt 4.2.1.1, åtgärd 10, ”Beskrivning av vad som ska göras för att minska djurets lidande - både farmakologisk lindring och övriga insatser liksom ökad tillsyn” i ansökan). Då syftet med åtgärden är nödvändigt är åtgärd 10 etiskt försvarbar från 3R-synpunkt.

Handläggningen vid den regionala nämnden är enligt hans uppfattning bristfällig. Under handläggningen har det förts en dialog om åtgärd 10. Att villkor nr 5 beslutades var helt oväntat för honom. Den regionala nämndens tveksamhet ledde inte till att de ställde några ytterligare frågor.

Skälen för beslutet

Enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900, FL) ska en myndighet se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen (se även 7 kap. 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd [SJVFS 2019:9] om försöksdjur, saknr L 150).

Försöksledarens ansökan är omfattande och beredningsgruppen vid den regionala nämnden har den 27 augusti 2020 och den 8 oktober 2020 ställt frågor och kompletterande frågor till försöksledaren. Fråga nr 23 i skrivelsen den 27 augusti 2020 gällde åtgärd 10. Försöksledaren har efterkommit gruppens önskemål och svarat på frågorna.

Centrala djurförsöksetiska nämnden bedömer att den regionala nämnden genom de frågor beredningsgruppen ställt till försöksledaren har fullgjort sitt utredningsansvar. Handläggningen vid den regionala nämnden uppfyller därmed de krav som följer av 23 § FL och 7 kap. 7 § L 150. Det finns således inte sådana brister i handläggningen vid den regionala nämnden att det överklagade beslutet ska undanröjas och ärendet återförvisas dit för fortsatt handläggning.

Som Centrala djurförsöksetiska nämnden konstaterat ovan är försöksledarens ansökan omfattande. Omfattningen är sådan att den ställer stora krav på hur försöket redovisas i ansökan, hur de olika delarna i försöket hänger samman och vilken betydelse de olika delarna har för försökets syfte. Centrala djurförsöksetiska nämnden anser därvid att det inte med någon tydlighet framgår av ansökan och utredningen i övrigt i ärendet vid den regionala nämnden att åtgärd 10 är avgörande för att försökets syften ska uppnås. Omfattningen av ansökan och hur försöket redovisas i denna ger snarare intrycket att försöket innehåller flera moment som tillsammans, men inte nödvändigtvis samtliga, kan ge värdefulla resultat. Det försöksledaren anfört i sitt överklagande talar dock mot detta. Det han anfört ger snarare vid handen att åtgärd 10 är helt avgörande för att försökets syften ska uppnås.

Mot bakgrund av ovan beskrivna otydligheter beträffande åtgärd 10 anser Centrala djurförsöksetiska nämnden att det inte med tillräcklig tydlighet framgår att åtgärd 10 vid en avvägning mot djurens lidande är motiverad. Överklagandet ska därför avslås.

 

Detta beslut får inte överklagas.

 

Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.