CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 004-2018

Undersökning av cellpopulationer som aktiveras av klåda, kliande, smärta och hypersensitivitet i möss

Diarienummer: 004-2018

Generell information

Våra dagliga funktioner styrs bl.a. av nervceller som samspelar i komplicerade neuronala nätverk. Det somatosensoriska nätverket styr vår uppfattning om smärta, beröring och klåda. Syftet med detta djurförsök var att man ville öka kunskapen om det somatosensoriska nätverket och på detta sätt förbättra möjligheterna för rehabilitering vid kroniska smärt- och klådtillstånd. Projektet hoppas kunna identifiera vilka nervceller och proteiner som reglerar bl.a. långvarig smärta och långvarig klåda. Detta är tillstånd som påverkar över 20 % av den svenska befolkningen.

Den regionala försöksdjursetiska nämnden hade två specifika frågor som skulle besvaras vid utvärderingen.

1. Hur gick det att applicera aceton på mössen utan att söva dem?

Svar: Vi genomförde inte denna del av ansökan.

2. Blev det några problem med kragen på mössen och vilka problem?

Svar: Ja, kragen fungerade inte. Mössen kravlade sig ur kragen inom några sekunder och metoden är därför inte lämplig att använda för att förhindra klådbeteende mot ansiktet/huvudet.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det etiska tillståndet var godkänt för 1600 djur men endast 96 djur användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren bedömde retrospektivt att 3 djur som ringa, 52 djur med måttlig och 41 djur med avsevärd svårhetsgrad. Försöksledarens motivering av svårhetsgrad är följande:

Ingen mus uppvisade en avvikande/skadlig fenotyp. Totalt sett användes 96 möss. Av dessa användes 35 möss till beteendeförsök där de kan ha upplevt långvarig klåda och jag bedömer att de ska klassas som avsevärda. Sex möss genomgick både en operation (injektion av virusvektor) och ett kortvarig smärttest eller ett kortvarigt klådtest och jag bedömer att de ska klassas som avsevärda p.g.a. komplexiteten (både operation och beteendeförsök). 52 möss användes till ett kortvarigt klådtest eller kortvarigt smärttest och jag bedömer att de ska klassas som måttliga.Tre möss användes till mindre invasiva försök (utvärdering av krage) och jag bedömer dessa som lindriga.”

Måluppfyllelse

FL anser att de delvis uppnått målet. Man har kommit en bit på väg med att identifiera nervceller som förmedlar/reglerar somatosensoriska intryck. Studierna kommer nu att fortgå i nya tillstånd. Man har kunnat identifiera att nervceller, belägna medialt och dorsalt i den lumbala ryggmärgen aktiveras när möss upplever en viss typ av stimuli. Dessa celler försöker man nu identifiera igenom fortsatta analyser. Fortsatt frågor att besvara är. Vad uttrycker de för gener? Är det något genuttryck som är specifikt för just dessa celler? Kan det gå att rikta framtida läkemedel mot de proteinerna och därmed kunna reglera intrycket av den sensationen? Resultaten kommer att publiceras i refereegranska tidskrifter.

3R

Specifikt för detta projekt var att den plastcylinder som användes för att mössen skulle gå in i vid klådtestet lades in i hemmaburen några dagar innan testet skulle utföras. Mössen var då vana vid plastcylindern och gick frivilligt in i den. Detta underlättade försöket. Man har även lagt till detta moment i ny etisk ansökan.

I övrigt inget nytt rörande 3R.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.