CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 004-2019

Preklinisk validering i mus och råtta av nya PET-markörer för fibros

Diarienummer: 004-2019

Generell information

Leverfibros uppstår genom ackumulering i levern av extracellulära proteiner och är en vanligt förekommande process i de flesta typer av kroniska leversjukdomar. Avancerad leverfibros leder till ett flertal patologiska tillstånd som slutar med organsvikt och leder slutligen till förtidig död.

Den idag tillgängliga diagnostiken för leverfibros är inte tillräckligt känslig eller selektiv och kräver invasiv provtagning i form av leverbiopsi, vilket är både smärtsamt och har risk för komplikationer.
Syftet med studierna var att kunna utveckla en ny, icke invasiv metod som kan påvisa och stadieindela leverfibros i tidigt skede i patienter med risk för leverfibros. Screening av riskpatienter kan då göras för att tidig kunna fånga upp de som riskerar att utveckla leverfibros innan vävnadsskador uppstår. Metoden kan också användas för att studera effekten av nya behandlingsmetoder av leverfibros.

Försöksledaren använde en musmodell där man inducerade leverfibros genom behandling med koltetraklorid. Man följde utvecklingen med positronemissionstomografi (PET), i kombination med datortomografi (CT) eller magnetresonanstomografi (MRI) vilket möjliggör kvantitativ visualisering och bestämning av regional fördelning av radioaktiva spårmolekyler i vävnad hos levande organismer. Tillsammans med en selektiv spårmolekyl med specifikt upptag i fibrotisk lever, vill man ta fram metodik för screening av riskpatienter för tidig diagnos, innan irreversibla vävnadsskador uppstår. Metoden kan även användas för att studera effekten av ny, experimentell behandling av leverfibros vilket ger möjlighet till patientspecifik behandling.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det etiska tillståndet omfattade 384 möss (BALB/c) och 60 råttor (SpD). Av dessa användes 60 möss och 24 råttor.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren hade föreslagit avsevärd svårhet och den regionala nämnden fastställde denna svårhetsgrad med motiveringen att försöken förväntas orsaka djuret en lång eller flera korta perioder av måttligt lidande.

Retrospektivt bedömdes alla använda råttorna som ringa svårhetsgrad, de användes för att testa olika spårmolekyler. Man klassade 50 möss som måttlig svårhetsgrad och 10 som avsevärd. Det var de koltetrakloridbehandlade mössen (leverfibrosinducerande), som ansågs uppnå avsevärd svårhetsgrad.

De av försöksledaren föreslagna avbrytningspunkterna vid induktion av leverfibrosen, som baserades på Uppsala universitets utökande bedömningsmall, godtogs av den regionala nämnden.

Inga djur uppnådde de uppsatta avbrytningspunkterna. Detta var den information den regionala nämnden angivit att de ville få med i utvärderingen.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att man uppnått målen. Leverfibrosmodellen fungerade bra och spårmolekyleran man använde var tillräckligt bra.

Resultaten har publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift.

3R

Om försöken skall fortsätta under ett nytt etiskt tillstånd vill man ansöka om att få använda gasanestesi för de djur som ges i.p injektioner.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.