CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 006-2018

Undersökning av nya läkemedels effekt i en tarminflammationsmodell i mus

Diarienummer: 006-2018

Generell information

Denna studie syftar till att etablera och validera musmodeller för Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, delvis för att öka kunskapen till orsakerna bakom den humana sjukdomen. Man vill även utveckla nya och bättre behandlingsmetoder för inflammation i tarmen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 2500 möss använde dock endast 163 stycken.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren bedömde 18 möss med ringa svårhet, 38 med måttlig och 107 med avsevärd svårhetsgrad. I den retrospektiva bedömningen var inducering och utveckling av sjukdom, samt behandlingseffekter viktiga. Antal injektioner, grad av sjukdom och effekt av substanser har därför vägts in i bedömningen.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anser sig uppnått målet med studien. Man har lyckats med att sätta upp och validera modellerna samt testat referenssubstanser och de första läkemedelskandidaterna. Detta anser man på sikt kan leda till bättre framtida behandling av patienter. De resultat man fått är ett steg i läkemedelsutveckling av nya behandlingsmetoder och publiceras inte av projektledaren eftersom det är uppdragsforskning.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.