CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 008-2018

Utvärdering av modell för Parkinsons sjukdom i mus och råtta och undersökning av effekt av nya läkemedelskandidater i dessa modeller

Diarienummer: 008-2018

Generell information

Denna studie syftar till att utveckla en modell för Parkinsons sjukdom samt att i modellen studera effekt av nya läkemedelskandidater för att i framtiden kunna producera läkemedel för humant bruk.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man sökte och fick tillstånd för 6000 möss och 3000 råttor. Man använde endast 10 råttor och 90 möss.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren bedömer 24 av djuren som ringa svårhet och 76 som avsevärd svårhetsgrad.

Man bedömer avsevärd svårhetsgrad beroende på antal injektioner, inducering av modellen och utveckling av sjukdom.

Måluppfyllelse

Försöksledaren uppger att man uppnått syftet med studien. Man har testat läkemedelskandidater, vilket förhoppningsvis kan leda till en framtida behandling av patienter.

Man har bara använt en liten del av det antalet djur som ansöktes om. Anledningen till detta är att en hög belastning och delvis ändrat fokus gjort att försöksledaren inte hunnit mer än de initiala försöken. Studien kommer att fortsätta under annat etiskt tillstånd.

Försöksledaren publicerar inga resultat då detta är uppdragsforskning.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.