CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 011-2019

Neuropeptidernas biologi: identifiering av kretslopp i hjärnan och ryggmärg samt verkningsmekanismer i den friska och sjukliga organismen

Diarienummer: 011-2019

Generell information

Kommunikation mellan nervceller sker med hjälp av budbärarsubstanser, neurotransmittorer, som frisätts med stor precision vid synapser vid nervändarna, och fångas upp av en mottagande nervcell. Effekterna kan dock ofta moduleras av s.k. neuromodulatorer, som kan vara t.ex. fetter eller neuropeptider.

Målet med detta försök var att studera neuropeptider i olika neuronala nätverk, nervsystemets utveckling och modulering av neurotransmission under både normala och sjukliga tillstånd. Förhoppningen var bl.a. att ny kunskap skulle kunna innebära nya möjligheter att utveckla läkemedel för att påverka och behandla olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar såsom depression, Alzheimer, smärta, ryggmärgsskador och schizofreni.

Tillståndet inkluderade användning av möss, i olika åldrar från embryonala och nyfödda till hög ålder. Även råttor har använts. En del av mössen som använts har varit genmodifierade för ändamålet. Efter avlivning har vävnad omhändertagits. Vissa djur har injicerats med virus i hjärnan för att kunna spåra specifika cellstrukturer.

Enligt beslut i regionala djurförsöksetiska nämnden skulle utvärderingen i efterhand inkludera följande: ”Beteendetester med elektrisk stimulering för att se om 0,3 mA är tillräcklig strömstyrka eller om 0,35 mA behöver användas. Om högre strömstyrka använts; hur stort antal och hur stor andel djur har genomgått testet.”
Enligt försöksledaren (FL) utfördes dock inga försök där djuren utsattes för elstötar, varför frågan inte kan besvaras.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet medgav användning av 14 000 möss och 1 000 råttor. Totalt användes 780 möss och 16 råttor, inklusive avelsdjur och alla ungar som föddes.

Bedömning av svårhetsgrad

FL och den regionala djurförsöksetiska nämnden var eniga om att försöket skulle anses vara av ”avsevärd svårhetsgrad”.

Av de använda djuren har 130 möss klassats som utsatta för avsevärd svårhetsgrad och 8 för måttlig svårhetsgrad. Samtliga djur som utsatts för avsevärd svårhetsgrad användes i studier som inkluderade injektion av virus i hjärnan.

Samtliga 16 råttor samt 592 möss användes i försök som klassats som terminal organ och 50 möss har använts i terminala försök.

Måluppfyllelse

Enligt FL uppfylldes målet endast delvis. Det uppkom frågor som de inte planerat för och därmed inte kunde besvara inom ramen för tillståndet. Det som uppnåtts är bl.a. beskrivning av heterogeniciteten av celltyper i hypotalamus samt en beskrivning av hypotalamus utveckling. Därutöver har metoder för att nå neuropeptidsignalering utvecklats och neuropeptiders roller vid hjärnans utveckling har identifierats. Försöket har lett till flera publicerade artiklar om dessa resultat. Däremot uppnåddes inte målen inom smärtforskning.

3R

Inget nytt relaterat till 3R rapporterades.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X

XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.