CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 012-2018

Utvärdering av behandlingseffekter av barriärstabiliserande och anti-inflammatoriska läkemedelskandidater efter SO2 inducerad epitelskada i råtta

Diarienummer: 012-2018

Generell information

Projektet avser att ta fram läkemedel för att förebygga och behandla skador på luftvägarnas slemhinnebarriär vilket förekommer t.ex. vid astma. I aktuell studie var syftet att utveckla en sjukdomsmodell baserad på svaveldioxid (SO2)-inducerad epitelskada i råtta.

Projektet klassificerades med måttlig svårhetsgrad och regionala nämnden önskade utvärdering i efterhand över ”hur många djur som måste tas ur försök därför att avbrytningspunkten uppnåtts och anledningen till detta”.

Antal sökta djur och antal använda djur

Användande av 2000 råttor beviljades; 60 användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Projektet bedömdes, både prospektivt och retrospektivt, vara av måttlig svårhetsgrad.
Inga djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Fyra pilotstudier med olika SO2 exponeringsprotokoll genomfördes men de skador på epitelet i lungan som eftersträvades uteblev. Ökad permeabilitet i luftvägarna och en låggradig inflammation kunde påvisas men resultaten bedömdes inte vara tillräckligt tydliga för att modellen skulle anses validerad. Projektet har genomförts av ett kommersiellt företag som utför uppdrag inom grundforskning och klinisk prövning och försöket avslutades då kunden valde att fortsättningsvis använda andra modeller för att inducera lungförändringar.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Företaget använder egna protokoll- och rapportmallar som uppfyller de kriterier som ingår i PREPARE och ARRIVE riktlinjerna.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

NejX


Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.