CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 015-2018

Stafylokock-superantigen-inducerat shock. Studier av patogenetiska mekanismer och nya terapiformer

Diarienummer: 015-2018

Generell information

Ansökan avsåg studier av sepsis efter infektion med Staphylococcus aureus, som utgör en betydande andel av antalet sjukdomsfall per år med blodförgiftning (sepsis). Tillståndet är förenat med hög dödlighet och svårbehandlat eftersom stafylokocker ofta producerar superantigener, som stimulerar immunsystemet till hög inflammatorisk aktivitet. En massiv frisättning av proinflammatoriska cytokiner kan orsaka chocktillstånd med multiorgansvikt. Det superantigen-utlösta chocktillståndet kan inte hindras genom antibiotikabehandling. Superantigen frisättning sker från både levande och döda bakterier.

De exakta patogena mekanismerna bakom superantigen-utlöst chock är okända, och undersöktes i denna studie, som fokuserade på ändringar i fibrinolytiska och immunologiska processer som sker under septisk chock.

Studien inkluderade både mekanistiska studier där djuren avlivades senast ca 24 timmar efter injektioner med stafylokock-superantigen, innan de gått in i chock och studier där behandlingsmetoder studerades.

Försöken inkluderade förbehandling med immunomodulerande substanser innan eller under försökets gång, i vissa studier. I studierna injicerades enterotoxiner eller Toxic Shock Syndrom-toxin och fyra timmar senare LPS eller lipoproteiner från stafylokocker, i enlighet med ett etablerat system för att studera sepsis orsakad av stafylokocker.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren sökte och fick tillstånd att använda 1 500 djur, varav 150 användes. 65 i mekanismstudier (varav 32 kontrolldjur) och 85 i behandlingsstudier (varav 34 kontrolldjur) med olika behandlingar.

Bedömning av svårhetsgrad

Av de 150 djuren uppnådde 140 avsevärd svårhetsgrad i behandlings/mekanistiska studier där djuren infekterades. 10 användes i terminala organ-studier där obehandlade djur avlivades för mekanistiska studier på celler.

73 djur, varav 30 kontrolldjur, togs ur försök p.g.a. uppnådd avbrytningspunkt.

Försöket bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad eftersom infekterade djur förväntades bli allvarligt sjuka.

Djuren fick tillsyn minst 4 ggr/dygn, även under natten och avlivades när de uppnått totalt tre av de nedan angivna avbrytningskriterierna, som inträdde ca. 20-48 timmar efter injektion av superantigen:

  • sänkt kroppstemperatur (mössen hålls i handflatan för att känna av kroppstemperatur; möss i chocktillstånd är mycket kalla)
  • ruggig päls
  • orörlig trots provokation
  • isolering

I studien visades att JAK hämmare förhindrade dödlig superantigen-inducerat chock. Avbrytningspunkten behövde därför ej tillämpas för möss i behandlingsgruppen, medan avbrytningspunkten behövt tillämpas i kontrollgruppen i alla behandlingsförsök. Vid mekanismstudier har försöken avbrutits innan avbrytningspunkten uppnåtts.

Måluppfyllelse

I studien visades att JAK-hämmare effektivt kunde förhindra dödlig superantigen-inducerad chock. Resultaten har publicerats (2020) och fynd från studien kan användas för att utveckla behandlingsmetoder.

3R

Olika åtgärder används för att underlätta för medtagna djur att komma åt föda, men inga nya 3R-relaterade metoder beskrivs i rapporteringen.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard: Arrive användes vid publikation.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.