CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 018-2018

Karaktärisering av transplanterade insulinproducerande celler i möss

Diarienummer: 018-2018

Generell information

Transplantation av pankreasöar är idag en möjlig behandlingsmetod vid insulinberoende typ 1 diabetes. Nackdelarna är begränsad överlevnad för transplantatet samt ett livslångt beroende av immunosuppression för att undvika bortstötning. Aktuellt projekt syftar till att utvärdera möjligheten av att samtransplantera insulinproducerande celler och mesenkymala stödjeceller i avsikt att förbättra transplantatets överlevnad och exkludera immunsuppression. Projektet utförs på möss (vildtyp och immunoinkompetenta NOG). Mottagarmössen görs diabetiska genom streptozotocinbehandling i.p. och transplanteras med insulinproducerande celler/cellöar från donatormöss, alternativt människa. Vidare testas olika lokaler för transplantation (ex underhudsfett, njurkapsel, lever och mjälte). Efter transplantation förvaras djuren i ensamhållning i max 6 månader.

Projektet är klassificerat med avsevärd svårhetsgrad och utvärdering i efterhand ska särskilt belysa ”hur många djur har ensamhållits och hur länge”.

Antal sökta djur och antal använda djur

Användande av 2500 möss beviljades, 235 har använts.

Bedömning av svårhetsgrad

46 möss (20%) bedömdes retrospektivt ha uppnått avsevärd svårhetsgrad, 153 (65%) ”måttlig”, 16 (7%) ”ringa” och 20 (8%) ”terminal/organ”.

12 djur uppnådde försökets avbrytningspunkt 1-2 månader efter transplantation med humana celler och togs ur försök i förtid p.g.a. nedsatt allmäntillstånd. Samtliga dessa djur var angripna av en hudsjukdom i samband med en infektion på djuravdelningen. Även merparten av de djur som uppnådde avsevärd svårhetsgrad var drabbade av denna infektion vilket troligen bidrog till deras nedsatta allmäntillstånd.

Totalt sett har 198 st. djur ensamhållits:

  • 25 st. djur upp till ca 3 veckor
  • 39 st. djur under 1 månad
  • 31 st. djur under 2 månader
  • 84 st. djur under 3 månader
  • 13 st. djur under 4 månader
  • 6 st. djur under 5 månader

Måluppfyllelse

Försöksledaren bedömer att måluppfyllelsen var god. Samtransplanterade insulinproducerande celler visade sig, jämfört med transplanterade pankreasöar, ha bättre syresättning och eventuellt bättre blodgenomströmning samt högre innervationstäthet vilket befrämjar transplantatöverlevnad.

NOG möss visade sig vara en bra modell för studier över immuncellers rörelsemönster och attack vid bortstötningsreaktioner.

Ett manuskript har färdigställts och övriga data analyseras för kommande publicering.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit. Försöksledaren understryker dock vikten av att låta djuren acklimatisera före försöksstart, att personalen är kunnig och erfaren, och att skapa en stressfri miljö för djuren.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.