CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 020-2019

Provfiska i limniska och kustnära vatten

Diarienummer: 020-2019

Generell information

Provfiske ingår som en del i bedömningen av våra sjöar, vattendrag och kustområden. Kunskap om fiskbestånden är nödvändiga för att bedöma tillståndet och förändringar i vatten från effekter av försurning, kalkning, övergödning, biologisk återställning eller fiskevård. Samma standardiserade metod används för jämförbara resultat och syftet med undersökningarna är att förbättra eller skydda områden eller för behovet av utökad kunskap. Förutom de nationella kraven från olika myndigheter är provfisket också en del av kraven i EU:s vattendirektiv.

Metoden som används vid provfisket är nät och el, samt inventering av fiskyngelbestånd med sprängmedel.

Syftet är att ta fram underlag för naturvård genom att undersöka utvecklingen av fiskbestånd. Resultaten kommer att användas för bedömningar av förändrade fiskbestånd inom miljöövervakning, utvärdering av skyddsvärda områden och förbättringsbehov samt för bedömning av ekologisk status för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer enligt miljödirektivet.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 750 000 djur. När det gäller provfiske går det inte i förväg att specificera vilka arter ansökan gäller. Det stora antalet motiveras med att undersökningsområdet hade utökats jämfört med tidigare tillstånd.

Under tillståndsperioden fångades total 244 696 djur. Skillnaden mellan sökt antal och faktiskt antal beror på att det är svårt att uppskatta hur mycket fisk som kommer att fångas, uppskattningar av antalet djur baseras på medelvärden från tidigare provfisken.

Bedömning av svårhetsgrad

Både försöksledaren och den regionala nämnden klassade ansökan och tillståndet som avsevärd svårhetsgrad. Det går inte att vid nätfiske tillämpa avbrytningspunkter utan dessa sammanfaller med slutpunkten.

Av de totalt 244 696 fiskarna som fångades in klassades 244 226 i graden avsevärd svårhet och 470 som måttlig svårhet.

För el- och sprängfiske är försökstiden för det individuella försöksdjuret kort och slutpunkten bör vara relativt direkt. Djuret paralyseras eller dör av el respektive tryckvåg, samlas in och bedövas eller avlivas. Efter artbestämning av levande djur som inte behövs för vidare analyser släpptes de tillbaka, övriga fiskar avlivas.

Vid fångster med nät är slutpunkten 12-14 timmar. Tiden för nätfångstmetoden är bestämd för att täcka in olika arters aktivitetstoppar under skymning och gryning. I dessa försök är det omöjligt att skilja på avbrytningspunkt och slutpunkt då näten vittjas efter 12-14 timmar och det inte finns möjlighet att ta upp och avliva fiskar under tiden som näten ligger i under natten.

Nämnden ville veta vilka förbättringsåtgärder rörande naturskydd och skydd av hotade arter studien ledde till.
De resultat som försöksledaren anger är:
”De tydligaste resultaten tyder på en mycket försämrad rekrytering av nyckelarterna abborre och gädda i de undersökta kustområdena. Resultaten tyder också i vissa fall på en tydlig effekt av övergödning med en dominans av karpfisk och försämrade rekryteringsområden.”

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att man uppfyllt målet och har publicerat resultaten i ett antal rapporter.

3R

Provfiske är standardiserade och beslutas av Havs- och vattenmyndigheten.
Provfiske går inte att ersätta med andra alternativ och man följer standardiserade metoder och protokoll för utvärdering och jämförelser över tid vilket gör det svårt att hitta likvärdiga alternativ.

Övriga kommentarer

Det finns en rad internationella och nationella krav på att djurförsök måste göras eller krav om att vissa bestämda riktlinjer måste följas:

  • Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2013:19) sid 69, 77.
  • God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv) - Miljöbalk (1998:808) - 5 kap - 2§.
  • Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 7 kap.
  • Förordning (2017:868) 6§.
  • Provfiske i sjöar Version 1:4, 2016-09-08
  • Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiksnät Version 1:3 2015-07-07
  • Fisk i rinnande vatten - Vadningselfiske Version 1:8 2017-04-25

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.