CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 021-2019

Farmakologiska strategier för förbättrad terpeutisk effektivitet av läkemedel för behandling av psukossjukdomar och depression - studier på gnagare

Diarienummer: 021-2019

Generell information

Projektet syftar till att utveckla nya läkemedel, samt att klarlägga verkningsmekanismer och interaktioner för befintliga läkemedel avseende psykossjukdomar och depression.
Som experimentell modell används råtta som farmakologiskt försätts i ett schizofreniliknande tillstånd med hjälp av exempelvis ketamin, eller i depression/neuroinflammation med hjälp av lipopolysackarid. Därefter exponeras djuren för potentiella läkemedelskandidater alternativt etablerade farmaka för behandling av psykossjukdom eller depression. Beteendetester exempelvis forced swim test (FST) eller conditioned avoidance respons test (CAR, betingat undvikande beteende) och/eller neurokemiska tester med mikroelektroder och amperomerit används för utvärdering. Djurens neurokemi utvärderas även in vitro.
Inom ramen för en tilläggsansökan utfördes även teknikutveckling i form av mikronålteknik; en elektrokemisk sensor som penetrerar huden och kan mäta joner, pH och molekyler typ glycin och glukos. På så sätt registreras hälsotillståndet i perifer vävnad.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad och följande aspekter ska särskilt utvärderas:
Hur många djur nådde avbrytningspunkt för viktnedgång p.g.a. födobegränsningen?
Vilka refinement-åtgärder som kan underlätta djurens välbefinnande har vidtagits?

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 2470 råttor; 561 användes.
I tillståndet ingick en mängd delförsök men endast en mindre del har genomförts.

Bedömning av svårhetsgrad

Ungefär hälften (n=260) av råttorna bedömdes i retrospektiv ha varit utsatta för avsevärd svårhetsgrad. Samtliga dessa har genomgått antingen FST eller CAR vilka förväntas ge ökad stress. FST mäter grad av depression och djuren simmar i en bassäng (10-30 min, 25o C, max 3 ggr/djur). CAR mäter antipsykotisk effekt; råttan placeras i en dubbelväggig långsmal bur där högt ljud (80 dB) i form av brus med låg frekvens alstras från ena kortsidan under 10 sekunder, följt av en kort (0.5 sekunder) elstöt om djuret inte flyttar på sig inom 10 sekunder. Djuren tränas innan farmakologisk administration och lär sig som regel efter 2 stötar.
Övriga djur bedömdes vara av måttlig (n=186), ringa (n=22) eller terminal (n=93) svårhetsgrad.
Inget djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att måluppfyllelsen varit god. Man har funnit interaktioner mellan några antipsykotiska läkemedel vilket har potential att förbättra negativa symptom och kognitiva brister associerade med schizofreni. Vidare uppges att man varit framgångsrik i sin teknikutveckling inom mikronåltekniken. Detektion av intradermalt glycin och CO2 har beskrivits.
5 vetenskapliga publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter rapporteras.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Aspekter som särskilt skulle utvärderas:

 • Inga djur genomgick födorestriktion
 • Försöksledaren rapporterar följande refinement-åtgärder i avsikt att underlätta djurens välbefinnande:
  1. Bättre/utökad berikning och social interaktion med artfränder möjliggjordes.
  2. Frikostig användning av smärtlindrande medel.
  3. För att minska antalet djur i studien planerades CAR-experimenten med cross-overstrategier, där djuren var sina egna kontroller.
  4. För att minimera stress utvecklades bättre rutiner för hanteringen av djuren.
  5. För att minimera obehag och lidande för djuren begränsades användningen av invasiva metoder och kortare tidsperioder för försöken eftersträvades.
  6. Att ge djuren adekvat vård och uppföljning efter avslutade försök.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.