CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 022-2019

Utvärdering av nya immunterapier och kombinationsbehandlingar för solida tumörformer i murina modeller

Diarienummer: 022-2019

Generell information

Studien syftade till att testa och utvärdera nya immunförsvarsstödjande terapier och kombinationsbehandlingar mot solida tumörer. Den regionala nämndens godkännande innefattar att försöket ska utvärderas i efterhand avseende, dels ”Vilka refinement-åtgärder som kan underlätta djurens välbefinnande har vidtagits”, dels ”Hur många djur nådde avbrytningspunkten och skälen därför”.

Beträffande refinement-åtgärder presenterar försöksledaren (FL) följande:

  • genom noggrann placering av ytliga tumörer reducerades de växande tumörernas negativa inverkan på djurens rörlighet
  • fasta rutiner för när på dagen interventioner/kontroller utfördes samt att begränsa antalet personer som hanterade djuren

Enligt FL togs totalt 127 djur ut ur studien efter att ha nått något av de angivna avbrytningskriterierna. De kliniska skälen för detta har varit antingen viktnedgång, tumörstorlek eller sårbildning kring de växande tumörerna.

För att skapa olika typer av tumörer användes flera olika metoder, dels injektion av tumörceller i eller under huden samt i urinblåsa eller lunga, dels induktion av hudtumörer via antingen lokal applikation (pensling) av cancerogena substanser eller bestrålning med UV-ljus, dels induktion av lungmetastaser efter implantation av tumörceller i hud eller urinblåsa.

De etablerade tumörerna behandlades, via olika administrationsvägar, antingen immunologiskt (injektion av immunceller eller med antikroppar mot specifika immuncellspopulationer) eller med substanser och virus med cytostatisk effekt. Alternativt skedde behandlingar genom kombination av de ovan angivna behandlingsprinciperna. Tumörtillväxten följdes med olika imaging-tekniker, som MR, CT och ultraljud.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska godkännandet medgav användning av 13500 möss av vilka 1715 kom att användas i försök. Därutöver har 1322 möss använts för avel av specifika musstammar. Modellen med ortotopa tumörer kom att begränsas till ett minimum. Detta i kombination med begränsningar orsakade av pandemin och resursbrist är förklaring till att endast en mindre del av antalet möjliga djur kom att användas.

Bedömning av svårhetsgrad

FLs bedömning att studien var av avsevärd svårhetsgrad fastställdes av den regionala djurförsöksetiska nämnden. Enligt FL var det inkludering av försöksmodellen med ortotop tumörcellsinplantation (implantation av tumörceller i urinblåsan), som ledde till att försöken bedömdes ha avsevärd svårhetsgrad. Retrospektivt gör FL följande bedömning avseende antal möss i respektive svårhetsgrad; 260 terminal organ, 4 terminal, 439 ringa, 979 måttlig och 8 avsevärd. Den sista gruppen, avsevärd, avser ortotop implantation.

Måluppfyllelse

Projektet har lett till ökad kunskap om hur olika substanser, och kombinationer av dessa, påverkar immunförsvaret och därmed tumörtillväxt. Projektet har dessutom resulterat i utveckling av nya sjukdomsmodeller för studier av samspel mellan tumörsjukdom och kroppens immunförsvar. Studien har resulterar i 4 vetenskapliga publikationer

3R

Beträffande 3R framhåller FL följande:

  • betydelsen av att forskningen presenterar tydliga kravprofiler vid beställning av substanser för att därmed reducera risken för onödiga negativa kliniska biverkningar
  • genom noggrann placering av ytliga tumörer reduceras de växande tumörernas negativa inverkan på djurens rörlighet
  • fasta rutiner för när på dagen interventioner/kontroller utförs samt begränsning av antalet personer som hanterade djuren
  • bättre kontroll av djurens vikt, och inte bara ålder, kan vara gynnsamt för viktuppgång när djuren går i försök

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X

XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.